Плъзгащ се прозорец Максимум

Ниво на трудност M
Често задавани в Акуна Капитал Амазонка ByteDance Цитадела Датчици за данни Dropbox Expedia Facebook Google IBM Uber
Отмяна купчина Плъзгащ се прозорецПрегледи 167

In Плъзгащ се прозорец Максимум проблем, който сме задали масив nums, за всеки съседен прозорец с размер k, намерете максималния елемент в прозореца.

Пример

Вход
числа [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3
Продукция
3,3,5,5,6,7 {}

Обяснение
Плъзгащ се прозорец Максимумщифт

Наивен подход за максимален плъзгащ прозорец

За всеки съседен прозорец с размер k преминете през прозореца и намерете максималния елемент.

 1. Изпълнете цикъл от индекс 0 до (размер на масива - k - 1)
 2. Изпълнете друг вложен цикъл от индекс i до (i + k)
 3. Вложеният цикъл представлява прозорец, намерете максималната стойност вътре в вложения цикъл
 4. Максималната стойност, намерена по-горе, е максималната стойност на текущия прозорец.
 5. Повторете горните стъпки, за да намерите всички максимуми

Сложност във времето = O (n * k)
Сложност на пространството = O (1)

Код на JAVA

public class Naive {
  private static int[] maxSlidingWindow(int[] nums, int k) {
    int ans[] = new int[nums.length - k + 1];
    // Traverse all the windows one by one
    for (int i = 0; i < nums.length - k + 1; i++) {
      // Initialise max as -infinite
      int max = Integer.MIN_VALUE;
      // Traverse the current window and find the maximum
      for (int j = i; j < i + k; j++) {
        max = Math.max(max, nums[j]);
      }
      // assign the current ans as maximum
      ans[i] = max;
    }
    return ans;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    int nums[] = new int[]{1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7};
    int k = 3;
    int max[] = maxSlidingWindow(nums, k);
    // Print the maximums
    for (int i = 0; i < max.length; i++) {
      System.out.print(max[i] + " ");
    }
  }
}
3 3 5 5 6 7

C ++ код

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;

vector<int> maxSlidingWindow(int *nums, int k, int n) {
  vector<int> ans;
  // Traverse all the windows one by one
  for (int i = 0; i < n - k + 1; i++) {
    // Initialise max as -infinite
    int max = INT_MIN;
    // Traverse the current window and find the maximum
    for (int j = i; j < i + k; j++) {
      max = std::max(max, nums[j]);
    }
    // assign the current ans as maximum
    ans.push_back(max);
  }
  return ans;
}

int main() {
  // Example
  int nums[] = {1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7};
  int k = 3;
  vector<int> ans = maxSlidingWindow(nums, k, sizeof(nums) / sizeof(nums[0]));
  // Print the maximums
  for (int i = 0; i < ans.size(); i++) {
    cout<<ans[i]<<" ";
  }
  return 0;
}
3 3 5 5 6 7

Оптимален подход за максимален плъзгащ прозорец

Съхранявайте първите k елемента в самобалансиращ се BST, като най-големият елемент в BST дава максималния елемент за първия прозорец.
За останалите подредове премахнете първия елемент от предишния прозорец от самобалансиращ се BST и добавете текущия елемент, като най-големият елемент отново връща максималния елемент в текущия прозорец.
За да се справи със случая на повтарящи се елементи, съхранявайте елемент спрямо честотата в BST.

Сложност във времето = O (n дневник (k))
Сложност на пространството = Добре)

Код на JAVA

import java.util.TreeMap;

public class Optimal {
  private static int[] maxSlidingWindow(int[] nums, int k) {
    int ans[] = new int[nums.length - k + 1];
    TreeMap<Integer, Integer> map = new TreeMap<>();
    // Store the first k elements and their frequencies in a self balancing BST
    for (int i = 0; i < k; i++) {
      if (map.containsKey(nums[i])) {
        map.put(nums[i], map.get(nums[i]) + 1);
      } else {
        map.put(nums[i], 1);
      }
    }
    // Largest value of BST gives the first maximum
    ans[0] = map.lastKey();
    int index = 1;
    // Traverse the remaining elements
    for (int i = k; i < nums.length; i++) {
      // Remove first element of previous window from BST
      int freq = map.get(nums[i - k]);
      if (freq == 1) {
        map.remove(nums[i - k]);
      } else {
        map.put(nums[i - k], freq - 1);
      }
      
      // Add current element to BST
      if (map.containsKey(nums[i])) {
        map.put(nums[i], map.get(nums[i]) + 1);
      } else {
        map.put(nums[i], 1);
      }
      
      // Current asnwer is maximum value in BST
      ans[index++] = map.lastKey();
    }
    
    return ans;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example
    int nums[] = new int[]{1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7};
    int k = 3;
    int max[] = maxSlidingWindow(nums, k);
    // Print the maximums
    for (int i = 0; i < max.length; i++) {
      System.out.print(max[i] + " ");
    }
  }
}
3 3 5 5 6 7

C ++ код

#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;

vector<int> maxSlidingWindow(int *nums, int k, int n) {
  vector<int> ans;
  map<int, int> eleFreq;
  // Store the first k elements and their frequencies in a self balancing BST
  for (int i = 0; i < k; i++) {
    std::map<int, int>::iterator itr;
    itr = eleFreq.find(nums[i]);
    if (itr == eleFreq.end()) {
      eleFreq.insert(make_pair(nums[i], 1));
    } else {
      itr->second++;
    }
  }
  ans.push_back(eleFreq.rbegin()->first);
  for (int i = k; i < n; i++) {
    // Remove first element of previous window from BST
    std::map<int, int>::iterator itr = eleFreq.find(nums[i - k]);
    if (itr->second > 1) {
      itr->second--;
    } else {
      eleFreq.erase(itr->first);
    }
    
    // Add current element to BST
    itr = eleFreq.find(nums[i]);
    if (itr == eleFreq.end()) {
      eleFreq.insert(make_pair(nums[i], 1));
    } else {
      itr->second++;
    }
    
    // Current answer is maximum value in BST
    ans.push_back(eleFreq.rbegin()->first);
  }
  return ans;
}

int main() {
  // Example
  int nums[] = {1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7};
  int k = 3;
  vector<int> ans = maxSlidingWindow(nums, k, sizeof(nums) / sizeof(nums[0]));
  // Print the maximums
  for (int i = 0; i < ans.size(); i++) {
    cout<<ans[i]<<" ";
  }
  return 0;
}
3 3 5 5 6 7

Препратки

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2875
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2536
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2517
4Палиндром с помощта на рекурсия2482
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2013
6Бързо сортиране1760
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1698
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1682
9Сортирайте елементите по честота на възникване1667
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1645
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1510
12Създайте двойно свързан списък1475
13Обърнете масив1459
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1431
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1355
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1352
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1317
21Проверете дали елементите на масив са последователни1287
22Открийте цикъл в свързания списък1264
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1256
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1249
25Subarray с дадена сума1240
26Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1239
27Рекурсивна функция за търсене на поднизове1237
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1199
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1149
30Намерете първия и втория най-малък елемент1149
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1134
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1133
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1105
34Намерете лидери в масив1085
35Разменете възли в свързания списък1076
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1028
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1020
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ1001
40Намерете триплет в масив с дадена сума994
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x985
42Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък982
43Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не980
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона962
45Намерете липсващия номер957
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива944
47Най-дългата палиндромна подниза939
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък924
49Печат Най-дългата обща подпоследователност916
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции908
51Съединение и пресичане на два свързани списъка897
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром889
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма868
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране862
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници848
57Умножение на две матрици834
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност825
59Завъртете свързан списък820
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата819
61Проверете дали свързаният списък е палиндром819
62Обединяване на два струни794
63Влекач789
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ788
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент775
67Обратен низ без временна променлива771
68Проблемът със знаменитостите765
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ763
70Намерете питагорейски тризнаци от Array761
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива756
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1730
74Намерете елемента Peak от масив728
75Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X728
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми726
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив720
78Генерирайте всички двоични низове без последователни 1717
79Добавяне на две матрици715
80Пъзел с масив от продукти712
81Максимална сума от непоследователни елементи702
82Внедрете два стека в масив698
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо674
87Изваждане на две матрици666
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи658
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I653
93Проверете дали два струни са анаграма един на друг652
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер646
95Сортирайте стека, като използвате временен стек643
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ636
98Подмасив и Последователност633
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив631
100Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции626
101Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място626
1023Sum Leetcode решение622
103Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1619
104Сравнете два низа (свързани списъци)619
105Пермутации на палиндром на низ618
106Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон612
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром611
110Проверка на Pangram609
111Изпълнете кодиране по дължина609
112Отпечатайте всички пермутации с повторение607
113Мажоритарен елемент606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива602
115Решение с две суми Leetcode597
116Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром596
117Най-повтарящ се символ в низ595
118Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
119Повторна последователност от дължина две или повече593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции588
121Пренаредете даден свързан списък на място588
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък587
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи582
125Проблем за сортиране на палачинки572
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
129Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи557
130Премахнете дубликати от низ557
131Премахнете излишните интервали от низ556
132Транспониране на матрица556
133Най-малкият палиндром след подмяна555
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
135Размер на подмасива с максимална сума551
136Максимална сума, нарастваща последователност550
137Проверете дали даден низ е въртене на палиндром548
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон539
140Проверете дали струните са на K разстояние или не538
141Дължина на най-дългия валиден подниз533
142Изтриване на последната поява531
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг526
144Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък525
145Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен524
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
148Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив507
150Брой по-малки елементи от дясната страна506
151Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
152Намерете двойка с дадена разлика502
153Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг500
154Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци499
155Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
156Сравнете две номера на версиите492
157Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
158Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution489
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив488
160Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
161Печат на обратна страна на низ (рекурсия)487
162Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси486
163Намерете фиксирана точка в даден масив485
164Обратни думи в даден низ484
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред477
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно476
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ465
169Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив460
171Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност459
172Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End457
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин452
174отпечатайте всички палиндромни дялове448
175Най-кратък проблем със суперструните447
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не443
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Сортиране на низ според друг низ440
179Изравнете многостепенния свързан списък438
180Сортиране на K Сортиран масив433
181Програма за добавяне на две двоични цифри425
182Намерете сортирана подсистема от размер 3421
183Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II421
184Обърнете свързан списък в групи420
185Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив419
186Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи419
187Цезар Шифър418
188Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II417
189Kth Неповтарящ се герой414
190Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз409
192Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи403
193Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
194Завъртете изображението на 90 градуса400
195Сортиране на палачинки399
196Пермутации на даден низ, използващ STL398
197Перфектен обратим низ397
198Обединяване на два сортирани масива394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ394
2001 и 2 допълнение на двоично число389
201Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт389
202Максимум срещащ се знак в низ387
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума386
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път384
205Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи382
206Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
207Четири елемента, които се сумират към дадено380
208Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли380
209Низ на палиндром (номер)377
210Пребройте броя на появите в сортиран масив376
211Изтрийте N възли след M373
212Валидни скоби LeetCode Solution372
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ370
214Разделете низ369
215Дори броят на поднизовете366
216Сортиране на масива от низове365
217Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K362
218Рекурсивно изпълнение на atoi ()362
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана360
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром357
221Максимално решение на Subarray Leetcode353
222Обърнете низ с помощта на стека353
223Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
224Обърнете рекурсивно единично свързан списък352
225Отпечатайте всички различни елементи на масива352
226N-ти знак в обединени десетични низове351
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив350
228съвпадение на заместващ знак349
229Пребройте броя на думите348
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Долна буква към горна буква344
232Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране344
233Двоично дърво към двойно свързан списък343
234Сортирай елементите по честота II340
235Разделете четири отделни струни336
236Намерете изгубения елемент от дублиран масив336
237Обединете два сортирани масива335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации334
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение330
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки328
242Матрица на Тоеплиц321
243Пермутация на палиндрома319
244Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива319
245Следващ по-голям елемент в масив318
246Решение на Leetcode за търсене на думи313
247N кралица проблем313
248Брой двойки с дадена сума310
249Първи неповтарящ се елемент309
250Намерете Nth Node309
251Брой острови LeetCode Solution308
252Търсене на възел в двоично дърво за търсене308
253Намерете всички двойки с дадена разлика308
254Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба307
255String (представлява цяло число) за стойност307
256Решаване на судоку306
257Решение за заседателни зали II LeetCode305
258Видове двоично дърво305
259Обратни битове305
260Триплет от три свързани списъка с дадена сума304
261Обърнете низ304
262Промяна на пола на даден низ303
263Изтрийте дърво302
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?302
265Повторен модел на поднизове301
266Сортирайте масив от низове301
267Мин стек299
268Изтрийте възел при определени условия299
269Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение298
270Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
271числа на Фибоначи296
272Най-дългото общо разширение294
273Двоично дърво294
274Решение за домашен обирдник с Leetcode292
275Най-честият елемент в масив292
276Премахване на интервали от низ291
277Алгоритъм на Дейкстра290
278Програма за поредица от кукувица290
279Максимален стак287
280Разбъркайте даден масив285
281Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
282Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution284
283Обърнете свързан списък283
284Търси думите283
285Алгоритъм на KMP282
286Намерете, второ, често, характер281
287Подмножество Leetcode281
288Минимизирайте максималната разлика между височините281
289Плюс едно решение с Leetcode280
290Оценка на израза279
291Комбинирано решение с Leetcode279
292Брой от 1 бита277
293Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode275
294Обратни думи в низ273
295Двойка положителни отрицателни стойности в масив272
296Оценка на Postfix Expression272
297Задайте нули на матрицата270
298Валидно решение на Palindrome Leetcode269
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Min Stack Leetcode решение267
301Подмасив с 0 сума266
302Общи елементи във всички редове на дадена матрица266
303Сравнение на низ от Backspace266
304Алгоритъм на Рабин Карп265
305Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
306Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение264
307Техника на плъзгащ се прозорец264
308Обръщане на опашка262
309Sqrt (x) Leetcode Solution261
310Изтрийте средния елемент на стека259
311Как да изтриете свързан списък258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution258
313Комбинация Сума257
314Съдържа дубликат256
315Продукт на масив с изключение на самостоятелно256
316Лескод на триъгълника на Паскал256
317Кулата на Ханой256
318Пресичане на две масивни решения на Leetcode256
319Обърнете отделни думи255
320Брой индексни двойки с равни елементи в масив255
321Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък255
322Цяло число към римско решение с Leetcode254
323Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток254
324Компресия на струни254
325Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0254
326Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k253
327Алгоритми за заместване на страници в операционни системи252
328Разделяне на четни и нечетни числа251
329Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали251
330Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k251
331Втора най-повтаряща се дума в последователност250
332Добавете двоично решение с Leetcode250
333Решение с единичен номер249
334Оценка на аритметичния израз249
335Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode247
336Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder247
337Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив247
338Преобразуване на Postfix в Infix246
339Pow (x, n) Leetcode решение246
340Алгоритъм на Белман Форд246
341Групирайте думи със същия набор от знаци246
342Най-малкият подмасив с k Различни числа245
343Сортирайте елементите по честота245
344Решение за Leetcode на Linindrome Linked List244
345Максимален брой балони Leetcode разтвор244
346Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
347Топ K Чести думи244
348Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива243
349Решение за най-дългия общ префикс Leetcode243
350K-тият най-малък елемент в сортирана матрица242
351Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x242
352Следваща пермутация242
353Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство242
354Сортиране на масив с помощта на стекове241
355Scramble String241
356Решение на мнозинството от елементи с Leetcode240
357Алгоритъм на изпъкнал корпус240
358Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode240
359Специален номер239
360Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution239
361Крускал алгоритъм239
362Решение Leetcode за пермутации239
363Обърнете число с помощта на стека239
364Първи елемент, възникващ k пъти в масив239
365Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution238
366Оценете разделението238
367Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон237
368Минимални стъпки за достигане на целта от рицар237
369Трето решение за максимален брой Leetcode237
370Обръщане на първите K елементи на опашка236
371Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение236
372Решение на спирална матрица LeetCode236
373Брой добри двойки Leetcode решение236
374Leetcode на Fizz Buzz235
375Преобразуване в Infix преобразуване235
376Максимално възможна разлика от две подмножества на масив234
377Проверете дали два масива са равни или не234
378Максимален подмасив234
379Намерете решението на градския съдия Leetcode233
380Минимална сума на пътя233
381Кодиране на Хъфман233
382Разменете възли в двойки Leetcode решения233
383Решения за броене на прайм кодове232
384Минимална абсолютна разлика Leetcode решение232
385Групови анаграми231
386Максимален квадрат231
387Единичен номер231
388Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode231
389Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode231
390Уникални пътеки230
391Заявки за поднизове на Palindrome229
392Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode229
393Двустранна графика229
394Липсващ номер Leetcode Решение229
395Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode229
396Намерете най-близкия номер на палиндром229
397Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива229
398Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа228
399House Robber II Leetcode Solution228
400Сортирането с помощта на тривиална хеш функция228
401Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива228
402Преобразуване на низ в Int228
403Пермутации на Leetcode228
404Уникално решение на Leetcode227
405Сила на две Leetcode разтвор227
406Най-малкият елемент, повторен точно K пъти227
407Изразът съдържа излишна скоба или не227
408Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode227
409Внедрете стека и опашката с помощта на Deque227
410Матрица Диагонална сума Leetcode решение227
411Намерете броя на служителите под всеки служител226
412Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив226
413Намерете първите три повторени в масив226
414Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?226
415Обединете два сортирани списъка Leetcode решения225
416Сума на масива е равна на k225
417Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи225
418Топ K Чести елементи225
419Отпечатайте всички подредове с 0 суми225
420Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати225
421Алгоритъм на Прим225
422Проблем със сумата на подмножеството224
423Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s224
424Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode224
425Решение за смяна на монети 2 Leetcode224
426Преобразуване на зигзаг224
427Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode223
428Сортирайте стека, като използвате рекурсия223
429Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата223
430Декодиране на низ223
431Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution222
432Пермутация на букви222
433Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив222
434Решение за щастлив номер Leetcode222
435Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode221
436Физ Бъз221
437Намерете медиана от поток от данни221
438Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
439Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution221
440Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode221
441Поднабори с различни елементи220
442Монотонен масив LeetCode решение220
443Намерете дублиращия номер220
444Максимално последователно решение с Leetcode220
445Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution219
446Обратно цяло число219
447Внедряване на LRU кеш219
448Обратни гласни на низово решение с Leetcode219
449Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode219
450Решение за число на Фибоначи LeetCode219
451N-ти каталунски номер219
452Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория218
453Намерете минимум в завъртян сортиран масив218
454Редактиране на разстояние218
455Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k218
456Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод218
457Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode218
458Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение218
459Цяло число към английски думи217
460Намерете решението Leetcode за разлика217
461Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност216
462Обърнете низ216
463Целева сума216
464Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
465Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode216
466Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз216
467Обърнете стека с помощта на рекурсия216
468Игра Jump Leetcode Solution216
469Алгоритъм на Флойд Уоршал215
470Пребройте и кажете215
471Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица215
472Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента215
473Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
474Обосновка на текст LeetCode Solution215
475Най-краткият палиндром215
476Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата215
477Сдвоете с даден продукт214
478Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
479Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions214
480Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение213
481Намерете решение за общи символи Leetcode213
482Итеративна кула на Ханой213
483Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение213
484Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения213
485Валиден низ за скоби212
486Най-дългият общ префикс, използващ Trie212
487Алгоритъм на MiniMax212
488Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък212
489Изглед отгоре на двоично дърво212
490Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг212
491Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)211
492Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)211
493Разбъркайте разтвор с Leetcode решение211
494Word Ladder LeetCode Решение211
495Префикс към преобразуване на Postfix211
496Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор211
497Балансирано двоично дърво Leetcode решение211
498Наводнение Попълнете LeetCode211
499Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode211
500Сортиране на опашка без допълнително пространство211
501Намерете липсващи елементи от диапазон211
502Степен на масив211
503Умножете низовете Leetcode решение211
504Подниз с обединяване на всички думи210
505Разбъркайте Array Leetcode Solution210
506Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
507Обратни думи в решение на низ III LeetCode210
508Конкатенация на решение за масив LeetCode210
509Move Zeroes LeetCode Solution210
510Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво210
511Минимално движение на коня Решение на LeetCode210
512K-ти отличителен елемент в масив209
513Намерете дублиращия се елемент209
514Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
515Обединете два сортирани свързани списъка209
516Пресичане на два масива209
517Проверете за балансирани скоби в израз208
518Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число208
519Най-бавно решение с Leetcode208
520Най-дългата обща последователност208
521Пребройте и кажете Leetcode Solution208
522Най-дългият общ префикс, използващ сортиране208
523Внедрете стека, като използвате опашки208
524Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode207
525Преобразуване на постфикс в префикс207
526Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode207
527Рекурсия207
528Внедрете стека, като използвате единична опашка207
529Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution207
530Приоритетна опашка в C ++207
531Проблемът с запасите207
532Следващ по-голям честотен елемент207
533Обединяване на припокриващи се интервали206
534Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число206
535Най-голямата сума, съседна подмрежа206
536Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви206
537Сума от леви листа Leetcode решения206
538Валидно судоку206
539Максимална площ на острова205
540Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode205
541Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode205
542Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент205
543Изоморфни струни Leetcode решение205
544Контейнер с най-много вода205
545Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?204
546Индекс на връх в планински масив204
547Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък204
548Разбъркайте масив204
549Проблем с мобилната цифрова клавиатура204
550Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode203
551Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица203
552Проблем със златната мина203
553Минимално обръщане на скоби203
554Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
555Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
556Разстояние на Хаминг202
557Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N202
558Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
5593Sum Най-близкото решение на LeetCode202
560Резюме на Leetcode Решение202
561Преобразувайте нормален BST в балансиран BST202
562Това е решение за последващ Leetcode202
563Минимален брой подмножества с различни елементи202
564Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение202
565Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode202
566Последно тегло на камъка201
567Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив201
568Дължина на последното решение на Leetcode201
569Непрекъснат масив Leetcode201
570Преобразуване на масива в зигзаг мода201
571Коко яде банани Leetcode Solution201
572Максимална сума на пътя в триъгълник201
573Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k200
574Валидни анаграми200
575Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек200
576Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
577Брой на провинциите Решение на Leetcode199
578LRU Cache LeetCode решение199
579Максимално разстояние в масива199
580Най-дълго нарастваща последователност199
581Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution199
582Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode199
583Най-доброто време за покупка и продажба на акции199
584Цяло число на Роман199
585Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
586Завъртане на изображението LeetCode Solution198
587Минимални разходи за наемане на K работници198
588N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
589Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
590Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode198
591Комбинации Leetcode Solution198
592Решение на Frog Jump Leetcode198
593Непокриваща се сума от два комплекта197
594Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode197
595Относително сортиране на масив Leetcode решение197
596Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
597Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode197
598Начини за декодиране197
599Островен периметър Leetcode решение197
600Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента196
601Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode196
602Сито на Ератостен196
60301 Matrix LeetCode Solution196
604Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
605Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво196
606Най-малката добра база196
607Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K195
608Сортиране на балончета с помощта на два стека195
609Намерете решението за дублиран номер LeetCode195
610Модел на думи195
611Завъртете списъка Leetcode Solution195
612Минимални операции за конвертиране на X в Y195
613Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
614Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
615Намерете минимална разлика между всеки два елемента194
616Проблемът с раницата194
617Вмъкнете Interval Leetcode Solution194
618Преорганизирайте низа194
619Изтрийте последователни същите думи в последователност194
620Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions193
621Пермутация в решение на String Leetcode193
622Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации193
623Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
624Решение на същото дърво LeetCode192
625Проследяване на текущия максимален елемент в стека192
626Как да създадете обединим стек?192
627Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode192
628XOR операция в Array Leetcode Solution192
629Уникални бинарни дървета за търсене192
630Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа192
631Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина192
632GCD от две числа191
633Намаляване на чинии LeetCode Solution191
634Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
635Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове191
636K Празни слотове191
637Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
638Изоморфни струни191
639Дефиниране на IP адрес Leetcode решение191
640Преобразуване на масив в намалена форма190
641Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode190
642Късен разбойник190
643Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
644Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици190
645Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
646Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение190
647Камък игра LeetCode190
648Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
649Проблем с опаковане на думи190
650Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
651Проблем с промяна на монети189
652Проверете дали е решение с права линия Leetcode189
653Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
654Робот за почистване на стаи Leetcode Solution188
655Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица188
656Стробограматично число LeetCode решение188
657K Празни слотове LeetCode188
658Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode188
659Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение188
660Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution188
661Етикети за дялове LeetCode Solution188
662Решение за свободно време на служителите LeetCode188
663Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s187
664Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode187
665Формулирайте минимален брой от дадената последователност187
666Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива187
667Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode187
668Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
669Алгоритъм за ограда на живопис187
670Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
671Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
672Максимални последователни числа, представени в масив187
673Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
674Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution187
675Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред186
676Валиден палиндром186
677Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива186
678Wiggle Сортиране186
679Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution186
680Числа с прости честоти, по-големи или равни на k186
681Валидно решение на Palindrome II Leetcode186
682Вземане на проби от резервоара186
683Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution186
684Комбинации от букви на телефонен номер186
685Намерете уникален знак в низ186
686Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
687Обръщане на изображение LeetCode Solution186
688Сила на четири Leetcode разтвор185
689Отделете 0 и 1 в масив185
690Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
691Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
692Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution184
693Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
694Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво184
695Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode183
696Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode183
697Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива183
698Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II183
699Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
700Намерете дали масивът е подмножество на друг масив183
701Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина183
702Подмножество Сума Leetcode183
703Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
704Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение183
705Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
706Inorder наследник на възел в двоично дърво183
707Решение за обратни само букви LeetCode183
708Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ182
709Решение за уникални пътеки II Leetcode182
710Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution182
711Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x182
712За намаляване на малките букви Leetcode Solution182
713Щастливи числа в матрично решение с Leetcode182
714Решение за змии и стълби LeetCode182
715Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution182
716Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution182
717Решение за компресиране на низове LeetCode182
718Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode182
719Решение на клавиатурата Leetcode182
720Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
721Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
722Намерете най-голямото кратно на 3181
723Валидно решение Perfect Square Leetcode181
724Максимално 69 номер Leetcode решение181
725Обръщане на опашка с помощта на рекурсия181
726Валиден номер181
727Програма за проблем с мост и факел181
728Основи на динамичното програмиране181
729Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа181
730Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution181
731k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
732Морис Траверсал181
733Попълване на следващи десни указатели във всеки възел181
734Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък181
735Брой NGE вдясно180
736Решение за превключване на крушки LeetCode180
737Редактиране на Distance LeetCode Solution180
738BFS срещу DFS за двоично дърво180
739Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode180
740Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution180
741Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива180
742Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
743Възстановяване на двоично дърво за търсене180
744Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode179
745Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
746Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
747Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
748Решение за състезателна кола LeetCode179
749Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
750Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution179
751Минимална цена за билети Leetcode Solution179
752Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи179
753Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
754Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution179
755Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -179
756Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution178
757Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution178
758Решение за грозен номер Leetcode178
759Съвпадение на регулярен израз178
760Проблем с облицовката178
761Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
762Word Pattern LeetCode Solution178
763Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
764Подсигурен масив, базиран на стек178
765Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution178
766Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение178
767Извършете низови смени Leetcode178
768Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
769Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък177
770Минимална височина на дървета177
771Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
772Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode177
773Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
774Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени177
775Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode177
776Максимален продукт на три числа LeetCode Solution177
777Решение за симетрично дърво Leetcode177
778Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение177
779Намиране на най-близкия елемент177
780Проверете дали два израза със скоби са еднакви176
781Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode176
782Решение на N-Queens LeetCode176
783Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
784Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
785Минимална сума от умножения на n числа176
786Игра за скок176
787Формулирайте минимален брой от дадена последователност176
788Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали176
789Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние176
790Тухлена стена LeetCode Solution175
791Топ K Чести думи LeetCode Solution175
792Базово решение 7 Leetcode175
793Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
794Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток175
795Цикъл на свързан списък175
796Решение на LeetCode за модел на повторен подниз175
797Биномиален коефициент175
798Сортиран свързан списък с балансиран BST175
799Балансиран израз с подмяна175
800Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз175
801Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution175
802Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
803Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution174
804Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
805Кръгла опашка174
806Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
807График на курсовете II - LeetCode174
808Диагонално обхождане на двоично дърво174
809Обединяване на Сортирани свързани списъци174
810Разтвор на Hameting Leetcode174
811Брой острови II LeetCode Solution174
812Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0174
813Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s174
814Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
815Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека173
816Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
817Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution173
818Kth прародител на възел в двоично дърво173
819Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
820Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode173
821Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
822Изтриване в двоично дърво173
823Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution172
824Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
825Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем172
826Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution172
827Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode172
828LCS (Longest Common Subsequence) от три низа172
829Транспониране на графика172
830Решение Leetcode за относителни класи172
831Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него172
832Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
833Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви171
834Премахване на дубликати от Сортиран списък II171
835Сортирай масива по решение за четност на Leetcode171
836Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
837Вмъкване Изтриване на GetRandom171
838Проверете дали даден масив може да се сортира в стека171
839Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution171
840Итеративно обръщане на предварителна поръчка171
841Брой дни между две дати LeetCode Solution171
842Минимален брой скокове до края171
843Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode171
844Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution171
845Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K170
846Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k170
847Решение за клониране на графика на LeetCode170
848Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode170
849Last Stone Weight II LeetCode Solution170
850Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки170
851Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)170
852Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение170
853Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
854Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число169
855Ежедневни температури Leetcode Solution169
856Коефициент на пермутация169
857Минимални суапове за увеличаване на последователностите169
858Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
859Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode169
860Разделен масив в последователни последователности169
861Валидни скоби Leetcode Solution169
862Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение169
863Решение за Leetcode с допълнение към номера169
864Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode169
865Интервално дърво169
866Път с минимална сума в триъгълник169
867Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n169
868Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не169
869История на дизайна на браузъра LeetCode Solution169
870Сортиран масив към балансиран BST169
871Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
872Път с максимална средна стойност168
873Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека168
874Конвертиране на BST в Min Heap168
875Спирална матрица II Leetcode Решение168
876Обхват LCM заявки168
877Намерете подмасива с най-малко средно168
878Решение за речник на извънземни LeetCode168
879Списък с дялове Решение на Leetcode168
880Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
881Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
882Infix към Postfix168
883Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
884Сортиране на цветове168
885Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала168
886Различни съседни елементи в масив168
887Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение167
888Намерете разстояние между два възела на двоично дърво167
889Плъзгащ се прозорец Максимум167
890Брой на отделните острови Leetcode Решение167
891Може да поставя цветя LeetCode Solution167
892Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
893Появи на шаблони, използващи Stack167
894Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1167
895Подмножество със сума, делима на m167
896GCD на дадени диапазони на индекси в масив167
897Умножение на матрични вериги167
898Решение на Minesweeper LeetCode167
899Опашка с помощта на стекове166
900Изтрийте и печелете166
901Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution166
902Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
903Намерете всички тризнаци с нулева сума166
904Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи166
905Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност166
906Съединение и пресичане на два свързани списъка166
907Разтвор с водни бутилки Leetcode166
908Приятели Сдвояване проблем166
909Заявки за обхват на обхвата без актуализации165
910Средни стойности на нивата в двоично дърво165
911Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък165
912Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон165
913Решение за диагонален траверс LeetCode165
914Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
915Изградете решението с правоъгълник Leetcode165
916Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
917Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
918Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode165
919Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
920Речник на извънземни165
921Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i164
922Познайте числото по-високо или по-ниско II164
923Задайте матрични нули Leetcode Solution164
924Моят календар I LeetCode Solution164
925Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния164
926Лексикографски числа Разтвор на Leetcode164
927Дестинация City Leetcode Решение164
928Намерете решение за общи символи Leetcode164
929Решение за диагонално преминаване на LeetCode164
930Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution164
931Спирална матрица III LeetCode Solution163
932Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон163
933Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност163
934Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение163
935K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
936Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон163
937Медиана на два сортирани масива163
938Бройте подматрици с всички LeetCode решение163
939Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене163
940Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали163
941BFS за изключена графика163
942Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
943Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)162
944Три последователни шанса Leetcode решение162
945Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution162
946Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0162
947Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution162
948Обединете два сортирани списъка Leetcode162
949Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
950Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
951Изкачване на стълби162
952Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
953Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
9543 Сума162
955Брой прайм в диапазони161
956Изрежете бинарно дърво за търсене161
957Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
958Обратни възли в K-Group161
959Вертикална сума в дадено двоично дърво161
960Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво161
961Силно свързан компонент160
962Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи160
963Комбинирана сума IV LeetCode Solution160
964Знак на продукта на решение на масив LeetCode160
965Лийткодово решение за стека на максималната честота160
966Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата160
967Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
968Симетрично дърво160
969Уникални пътеки II160
970Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode160
9714 Сума160
972Най-дългата палиндромна последователност160
973Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво160
974Създайте максимален брой160
975Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи160
976Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
977Широчина първо търсене (BFS) за графика159
978Решението на Maze III LeetCode159
979Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив159
980Обединяване на интервали159
981Каменна игра II Leetcode159
982Прекъсване на думите159
983Дълбоко първо търсене (DFS) за графика159
984K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode158
985Решение с най-голям брой Leetcode158
986K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
987Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство158
988Следващо решение за пермутация Leetcode158
989Подмножество на най-големите делими двойки158
990Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
991Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode158
992Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0158
993Брой палиндромни пътеки в матрица158
994Максимален подмасив на продукта158
995Двойка за броене с дадена сума158
996Разделяне на палиндром157
997Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
998Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма157
999Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
1000Решение за сблъсък с астероиди LeetCode157
1001Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи157
1002Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
1003Дърво на сегменти157
1004Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
1005Намерете решението Leetcode за разлика157
1006Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x157
1007Графика Валидно дърво LeetCode Solution156
1008Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво156
1009Проблемът с дяла на художника156
1010Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове156
1011Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1012Сливане на сортиране156
1013Невалидни транзакции LeetCode Solution156
1014Минимална индексна сума от два списъка156
1015Решение на Scramble String LeetCode156
1016Балансирано двоично дърво156
1017Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution156
1018Височина на родово дърво от родителски масив156
1019Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение156
1020Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
1021Налични снимки за решението на Rook Leetcode155
1022Намерете обръщане на BST от предзаказ155
1023Максимална дължина на повтарящия се подмасив155
1024Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1025Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив155
1026Намерете дублирани поддървета155
1027Решение на LeetCode за последователни символи155
1028Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution155
1029Преминаване на граници на двоично дърво155
1030Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки155
1031Последователност на Нюман-Конуей155
1032Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1033Първо липсва положително155
1034Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution155
1035Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1036K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви155
1037Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство155
1038Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно155
1039Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа155
1040Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode155
1041K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение155
1042Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1043Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1044Проверка на бинарното дърво за търсене154
1045Предимства на BST пред Hash Table154
1046Вмъкване в двоично дърво154
1047Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи153
1048Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни153
1049Направете String страхотно решение с Leetcode153
1050Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1051Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика153
1052Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив153
1053Булев проблем за скоби153
1054Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution153
1055Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки153
1056Грозни числа153
1057Двоично дърво за търсене153
1058Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение153
1059Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1060Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1061Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode152
1062Добавете две числа152
1063Преобразуване на максимално тегло на даден низ152
1064Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1065Значение за служителите LeetCode Solution152
1066Изчислете nCr% p152
1067Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение152
1068Path Sum II LeetCode решение152
1069Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode152
1070Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode152
1071Сума от подмасив с минимален размер151
1072Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution151
1073Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode151
1074Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“151
1075Обръщане на Morris Inorder151
1076Супер грозен номер151
1077Най-ниският общ предшественик151
1078Генериране на скоби Leetcode Solution151
1079Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1080Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не151
1081Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение151
1082Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1083Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode150
1084Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution150
1085Решение за пермутация на палиндром LeetCode150
1086Раздел Равна подмножина Сума150
1087Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1088Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1089Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1090Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode149
1091Намерете Peak Element149
1092Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1093Ugly Number II LeetCode Solution149
1094K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1095Решение на Leetcode за деня на годината148
1096Преброяване на делими двойки148
1097Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение148
1098Сума на пътя148
1099Премахване на дубликати от сортиран масив148
1100Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи148
1101Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1102Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1103Намерете минималното разстояние между две числа148
1104Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode148
1105Структура на данните на двоичното дърво147
1106Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1107Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1108Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1109Търсене в Сортиран завъртян масив147
1110Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума147
1111Най-дългата битонна последователност147
1112Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1113Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво147
1114Преформатирайте разтвора на Leetcode146
1115Различни последици146
1116Продукти от диапазони в масив146
1117Пребройте най-голямата група Leetcode решение146
1118Палиндромни поднизове Leetcode Решение146
1119Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution146
1120Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1121Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1122Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор145
1123Долен изглед на двоично дърво145
1124Последователност на Moser-de Bruijn145
1125Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1126Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution145
1127Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions145
1128Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode145
1129Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1130Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution145
1131Основно решение за палиндром LeetCode144
1132Трето решение за максимален брой Leetcode144
1133Сума от четни числа след заявки144
1134Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution144
1135Хиляда разделител Leetcode решение144
1136Най-дълго нарастваща последователна последователност144
1137Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1138Търсене Позиция за вмъкване144
1139Търсене на елемент в сортиран завъртян масив144
1140Най-дългата повторена последователност144
1141Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака144
1142Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1143Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1144Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1145Опашка с приоритет143
1146Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1147Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив143
1148Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1149Изрязване на пръчка143
1150Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1151Топологично сортиране142
1152Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode142
1153Намерете максимална дължина на змията142
1154Последователност на Golomb142
1155Разменете възлите по двойки142
1156Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1157Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив142
1158Предложения за търсене Система LeetCode Solution142
1159Завъртете масива142
1160Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство142
1161Решение LeetCode за уеб робота141
1162Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1163Дърво на решенията141
1164Максимална дълбочина на двоичното дърво141
1165Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution141
1166Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode141
1167Максимален подмасив на продукта141
1168K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение141
1169Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение141
1170Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1171Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво141
1172Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума141
1173Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1174Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива141
1175Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време140
1176Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1177Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?140
1178Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode140
1179Максимално двоично дърво139
1180Червено-черно дърво Въведение139
1181Решение на Contiguous Array LeetCode139
1182К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство139
1183Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1184Валиден номер на триъгълник139
1185Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1186Обединете две BST с ограничено допълнително пространство139
1187Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1188Максимален брой сегменти с дължини a, b и c139
1189Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1190Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение139
1191Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1192Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1193Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1194Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма138
1195Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode137
1196Сума от левите листа LeetCode Solution137
1197Решение за пресичане на път с Leetcode137
1198Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1199Конкатенация на решение за масив LeetCode137
1200Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions137
1201Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша137
1202Максимална сума битонен подмасив137
1203Първа лоша версия137
1204Разделете две цели числа Решение на Leetcode136
1205Реконструкция на опашката по височина136
1206Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1207Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1208Perfect Squares LeetCode решение135
1209Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1210Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode135
1211Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1212Максимална сума от двойки със специфична разлика135
1213Нова игра 21135
1214Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони135
1215Обърнете пътя в BST, като използвате Queue135
1216LRU Cache Leetcode решение134
1217Решение за медиана на плъзгащ се прозорец134
1218Познай думата134
1219Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode134
1220Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1221Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode134
1222Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1223Решение за шампанско LeetCode134
1224Изравняване на 2D векторно LeetCode решение134
1225Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба134
1226Брой подмножества, имащи различни четни числа133
1227Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение133
1228Проектиране на Skiplist LeetCode Solution133
1229Kth най-малкият елемент в BST133
1230Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром133
1231Най-голямото решение за знак плюс Leetcode133
1232Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode133
1233Графика и нейното представяне133
1234Решение за Integer Break LeetCode133
1235Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching132
1236Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1237Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви132
1238Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode132
1239Максимален подмасив на продукта132
1240Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1241BST до дърво със сума от всички по-малки ключове132
1242Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1243Средна стойност на обхвата в масива131
1244Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution131
1245K-тият фактор на n Leetcode решение131
1246Липсващ номер131
1247Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution130
1248Максимална сума, нарастваща последователност130
1249Увеличете елементите с помощта на друг масив130
1250Клониране на графики130
1251Непрекъснат масив130
1252Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата130
1253Паралелни курсове II LeetCode Solution130
1254Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution130
1255Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1256Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1257Сила на двама129
1258Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)129
1259Решение за припокриване на изображения LeetCode129
1260Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1261Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution128
1262Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1263Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен128
1264Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1265Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1266Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution128
1267Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1268Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво127
1269Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1270Следващ по-голям елемент125
1271Решение за подредена опашка LeetCode125
1272Коко яде банани LeetCode Solution124
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив124
1274Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1275Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1276Решение за подреждане на монети Leetcode123
1277Разделяне на палиндром122
1278Обединяване на сортиран масив122
1279Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode122
1280Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1281Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1282Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката121
1283Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение121
1284Решение на LeetCode за надникване на итератора121
1285Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)120
1286Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1287Максимален продукт с нарастваща последователност120
1288Намерете максимален среден подмасив от k дължина119
1289Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс119
1290Палиндромно число LeetCode Решение119
1291Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution118
1292Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина118
1293Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1294Добавете две числа II Leetcode Solution117
1295Непрекъснато Sumaris LeetCode решение117
1296Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1297Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1298Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор115
1299Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1300Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution115
1301Игра със скок IV LeetCode Solution115
1302Достигнете решение с номер LeetCode115
1303Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution114
1304Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1305Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ114
1306Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Проектирайте решение за Leetcode за класиране108
1311Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение105
1315Топ K често срещани елементи LeetCode Solution104
1316Преброяване на подострови LeetCode решение102
1317Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution101
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение98
1321Решение за декодиране на стринг Leetcode98
1322Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode97
1323Намерете решението на градския съдия LeetCode96
1324Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1325Максимална година на населението LeetCode Solution95
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи91
1328Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution88
1331Максимална година на населението LeetCode Solution87
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution86
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution84
1335Stone Game IV LeetCode Solution84
1336Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution83
1337Резултат от скоби LeetCode Solution83
1338Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode81
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode76
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode70
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение65
1344Решение за обратно цяло число Leetcode63
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution61
1346Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution59
1347Сортиране на цветове LeetCode Solution59
1348Завъртете низ LeetCode решение58
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение54
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode44
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution40
1352Валидно Anagram Leetcode решение39
1353High Five Решение на LeetCode38
1354H-индекс Leetcode решение38
1355Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1356Следваща пермутация LeetCode решение37
1357Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode37
1358Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode36
1359Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution35
1360Намерете Peak Element LeetCode Solution35
1361Групови анаграми LeetCode Solution35
1362Решение за двоично търсене LeetCode34
1363Paint House LeetCode Solution33
1364Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode33
1365Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1366Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1367Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution31
1368Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1369Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution30
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution29
1371Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1374Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution28
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение28
1376Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1377Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution27
1378Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1379Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1384Внедрете strStr() LeetCode решение22
1385Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution19
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1397Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »