Балансирано двоично дърво

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Амазонка Bloomberg Google Microsoft
Двоично дърво Дълбочина Първо търсене Рекурсия ДървоПрегледи 154

В проблема с балансираното двоично дърво сме дали корен на a двоично дърво. Трябва да определим дали това е баланс на височината или не.

Примери

Вход

Балансирано двоично дървощифт

Продукция

вярно

Вход

Балансирано двоично дървощифт

Изход:

фалшив

Балансирано двоично дърво

Всеки възел в балансиран двоичен файл дърво има разлика от 1 или по-малко между височината на лявото и дясното поддърво. Празно дърво винаги следва баланса на височината.
Това означава, че за балансирано двоично дърво,
-1 <= Височина на ляво поддърво - Височина на дясно поддърво <= 1

Наивен подход за балансирано двоично дърво

За всеки възел да изчисли височината на лявото и дясното си поддърво, ако разликата е по-голяма от 1, върнете false, в противен случай се повтаря за лявото и дясното си поддърво и връща true, ако и двете са балансирани, във всички останали случаи връща false
Основен случай: Празното дърво следва баланса на височината.

 1. Започнете от корена. Ако коренът е нула, върнете true.
 2. Изчислете височината на неговото ляво и дясно поддърво и ги съхранявайте съответно в променливи, наречени leftHeight и rightHeight.
 3. Рекурсивно извикайте функцията за височина на баланса за лявото и дясното поддърво на корена. Ако и лявото и дясното поддърво са балансирани и разликата между leftHeight и rightHeight е по-малка или равна на 1, върнете true, в противен случай върнете false.

Сложност във времето = O (n ^ 2)

Код на JAVA

public class BalancedBinaryTree {
  static class Node {
    int data;
    Node left;
    Node right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
      left = right = null;
    }
  }

  // Function to calculate height of a tree rooted at root
  private static int height(Node root) {
    if (root == null) {
      // Height of empty tree is 0
      return 0;
    }
    // Height of tree is 1 + maximum of height of left or right subtree
    return 1 + Math.max(height(root.left), height(root.right));
  }

  // Function to check if given tree is balanced or not
  private static boolean isBalanced(Node root) {
    if (root == null) {
      // Empty tree is always balanced
      return true;
    }

    // Find the left subtree height and right subtree height
    int leftHeight = height(root.left);
    int rightHeight = height(root.right);

    // If this node is balanced and also its left and right subtree are balanced return true
    // else return false
    return (Math.abs(leftHeight - rightHeight) <= 1) && isBalanced(root.left)
        && isBalanced(root.right);
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Tree in example 1
    Node root = new Node(18);
    root.left = new Node(4);
    root.right = new Node(20);
    root.right.left = new Node(13);
    root.right.right = new Node(70);

    System.out.println(isBalanced(root));

    // Tree in example 2
    Node root2 = new Node(3);
    root2.left = new Node(4);
    root2.right = new Node(8);
    root2.left.left = new Node(5);
    root2.left.right = new Node(9);
    root2.right.right = new Node(7);
    root2.right.right.left = new Node(6);

    System.out.println(isBalanced(root2));
  }
}

C ++ код

#include <iostream>
using namespace std;

class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
};

// Function to calculate height of a tree rooted at root
int height(Node *root) {
  if (root == NULL) {
    // Height of empty tree is 0
    return 0;
  }
  // Height of tree is 1 + maximum of height of left or right subtree
  return 1 + std::max(height(root->left), height(root->right));
}

// Function to check if given tree is balanced or not
bool isBalanced(Node *root) {
  if (root == NULL) {
    // Empty tree is always balanced
    return true;
  }

  // Find the left subtree height and right subtree height
  int leftHeight = height(root->left);
  int rightHeight = height(root->right);

  // If this node is balanced and also its left and right subtree are alanced return true
  // else return false
  return (abs(leftHeight - rightHeight) <= 1) && isBalanced(root->left)
      && isBalanced(root->right);
}

// Function to allocate new memory to a tree node
Node* newNode(int data) { 
  Node *node = new Node(); 
  node->data = data; 
  node->left = NULL; 
  node->right = NULL;
 
  return (node); 
}

int main() {
 // Tree in example 1
  Node *root = newNode(18);
  root->left = newNode(4);
  root->right = newNode(20);
  root->right->left = newNode(13);
  root->right->right = newNode(70);

  if (isBalanced(root) == true) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }

  // Tree in example 2
  Node* root2 = newNode(3);
  root2->left = newNode(4);
  root2->right = newNode(8);
  root2->left->left = newNode(5);
  root2->left->right = newNode(9);
  root2->right->right = newNode(7);
  root2->right->right->left = newNode(6);

  if (isBalanced(root2) == true) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  return 0;
}
true
false

Оптимизиран подход за балансирано двоично дърво

Променете функцията за височина, за да върнете височината на дървото, ако дървото е изпълнено, свойствата за баланс на височината връщат -1.

 1. Празното дърво винаги се следва по баланс на височината (Основен случай).
 2. Намерете лявата височина, като извикате функцията за височина рекурсивно, ако височината е -1, лявото поддърво е небалансирано, върнете -1 незабавно.
 3. Намерете правилната височина, като извикате функцията за височина рекурсивно, ако височината е -1, дясното поддърво е небалансирано връщане -1 веднага.
 4. Ако разликата между лявата и дясната височина е по-малка или равна на 1, върнете височината (1 + max (leftHeight, rightHeight), в противен случай върнете -1.

Сложност във времето = О (п)

Код на JAVA

public class BalancedBinaryTree {
  static class Node {
    int data;
    Node left;
    Node right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
      left = right = null;
    }
  }

  // Modified height function
  // Returns the height of tree if the tree is balanced and returns -1 is the tree is not balanced
  private static int height(Node root) {
    if (root == null) {
      // Empty tree is always balanced
      return 0;
    }

    // Find the left height
    int lh = height(root.left);
    if (lh == -1) {
      // Left subtree is unbalanced
      return -1;
    }
    // Find the right height
    int rh = height(root.right);
    if (rh == -1) {
      // Right subtree is unbalanced
      return -1;
    }
    if (Math.abs(lh - rh) <= 1) {
      // Balanced tree, return the height
      return Math.max(lh, rh) + 1;
    }
    // Unbalanced tree
    return -1;
  }

  private static boolean isBalanced(Node root) {
    // Call the modified height function
    int height = height(root);
    if (height == -1) {
      // Unbalanced tree
      return false;
    }
    // Balanced tree
    return true;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Tree in example 1
    Node root = new Node(18);
    root.left = new Node(4);
    root.right = new Node(20);
    root.right.left = new Node(13);
    root.right.right = new Node(70);

    System.out.println(isBalanced(root));

    // Tree in example 2
    Node root2 = new Node(3);
    root2.left = new Node(4);
    root2.right = new Node(8);
    root2.left.left = new Node(5);
    root2.left.right = new Node(9);
    root2.right.right = new Node(7);
    root2.right.right.left = new Node(6);

    System.out.println(isBalanced(root2));
  }
}

C ++ код

#include <iostream>
using namespace std;

class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
};

// Function to calculate height of a tree rooted at root
int height(Node *root) {
  if (root == NULL) {
    // Empty tree is always balanced
    return 0;
  }
  // Find the left height
  int lh = height(root->left);
  if (lh == -1) {
    // Left subtree is unbalanced
    return -1;
  }
  // Find the right height
  int rh = height(root->right);
  if (rh == -1) {
    // Right subtree is unbalanced
    return -1;
  }
  if (abs(lh - rh) <= 1) {
    // Balanced tree, return the height
    return 1 + std::max(height(root->left), height(root->right));
  }
  // Unbalanced tree
  return -1;
}

// Function to check if given tree is balanced or not
bool isBalanced(Node *root) {
  // Call the modified height function
  int h = height(root);
  if (h == -1) {
    // Unbalanced tree
    return false;
  }
  // Balanced tree
  return true;
}

// Function to allocate new memory to a tree node
Node* newNode(int data) { 
  Node *node = new Node(); 
  node->data = data; 
  node->left = NULL; 
  node->right = NULL;
 
  return (node); 
}

int main() {
 // Tree in example 1
  Node *root = newNode(18);
  root->left = newNode(4);
  root->right = newNode(20);
  root->right->left = newNode(13);
  root->right->right = newNode(70);

  if (isBalanced(root) == true) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }

  // Tree in example 2
  Node* root2 = newNode(3);
  root2->left = newNode(4);
  root2->right = newNode(8);
  root2->left->left = newNode(5);
  root2->left->right = newNode(9);
  root2->right->right = newNode(7);
  root2->right->right->left = newNode(6);

  if (isBalanced(root2) == true) {
    cout<<"true"<<endl;
  } else {
    cout<<"false"<<endl;
  }
  return 0;
}
true
false

Препратки

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2871
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2531
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2508
4Палиндром с помощта на рекурсия2473
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2009
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1696
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1678
9Сортирайте елементите по честота на възникване1661
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1641
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1505
12Създайте двойно свързан списък1473
13Обърнете масив1450
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1425
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1393
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1373
18Сума от числа в низ1351
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1344
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1311
21Проверете дали елементите на масив са последователни1280
22Открийте цикъл в свързания списък1262
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1252
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1237
26Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
27Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1235
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1193
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1147
30Намерете първия и втория най-малък елемент1144
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1132
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1129
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1100
34Намерете лидери в масив1080
35Разменете възли в свързания списък1073
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1025
37Намерете втория най-често срещан знак1021
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1015
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума991
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не978
43Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък978
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер952
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива940
47Най-дългата палиндромна подниза933
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък922
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции901
51Съединение и пресичане на два свързани списъка895
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром884
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма865
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране859
55Сортиране по вмъкване847
56Пребройте възможните триъгълници845
57Умножение на две матрици832
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност819
59Проверете дали свързаният списък е палиндром817
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата816
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни792
63Влекач786
64Брой Брой поднизове с K Различни символи784
65Отпечатайте всички дубликати във входния низ783
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент772
67Обратен низ без временна променлива766
68Проблемът със знаменитостите761
69Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ760
70Намерете питагорейски тризнаци от Array757
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък730
73Намерете реда с максимален брой 1727
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X725
75Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
76Намерете елемента Peak от масив724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив714
78Добавяне на две матрици714
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1712
80Пъзел с масив от продукти709
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични679
85Максимален подмасив на продукта II679
86Умножение на предишно и следващо670
87Изваждане на две матрици664
88Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
89Премести всички нули в края на дадения масив657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток655
91Разделете низ в N равни части653
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг649
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер643
95Сортирайте стека, като използвате временен стек640
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив627
99Подмасив и Последователност626
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции621
102Сравнете два низа (свързани списъци)619
103Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
104Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява615
105Пермутации на палиндром на низ615
1063Sum Leetcode решение615
107Изравняване на свързан списък613
108Палиндроми в даден диапазон608
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром607
110Изпълнете кодиране по дължина607
111Отпечатайте всички пермутации с повторение606
112Мажоритарен елемент605
113Проверка на Pangram605
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
116Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
117Повторна последователност от дължина две или повече593
118Най-повтарящ се символ в низ592
119Решение с две суми Leetcode590
120Пренаредете даден свързан списък на място587
121Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome582
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки570
126Пренареждане на масив според дадените индекси569
127Обединяване на припокриващи се интервали II560
128Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател559
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Транспониране на матрица554
131Премахнете излишните интервали от низ554
132Премахнете дубликати от низ552
133Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
134Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream550
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Проверете дали даден низ е въртене на палиндром547
137Максимална сума, нарастваща последователност547
138Проблем с дяла544
139Проверете дали струните са на K разстояние или не534
140Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон534
141Дължина на най-дългия валиден подниз528
142Изтриване на последната поява528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък522
146Програма за превключване на всички символи в низ516
147Даденият низ е преплитане на два други низа или не515
148Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък514
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив504
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния503
151Брой по-малки елементи от дясната страна501
152Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
153Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer497
154Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци496
155Намерете двойка с дадена разлика495
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края490
157Сравнете две номера на версиите489
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа486
159Намерете фиксирана точка в даден масив485
160Сортирайте 0s 1s и 2s в масив484
161Печат на обратна страна на низ (рекурсия)483
162Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси483
163Обратни думи в даден низ482
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution480
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли474
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ463
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End455
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност455
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин448
174Най-кратък проблем със суперструните446
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки439
178Изравнете многостепенния свързан списък437
179Сортиране на низ според друг низ436
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
183Намерете сортирана подсистема от размер 3418
184Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
185Обърнете свързан списък в групи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър414
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)410
190Kth Неповтарящ се герой410
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз407
192Пренаредете свързан списък в Zig-Zag401
193Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
194Завъртете изображението на 90 градуса398
195Пермутации на даден низ, използващ STL396
196Сортиране на палачинки396
197Перфектен обратим низ394
198Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
199Обединяване на два сортирани масива392
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
203Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
204Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли379
205Четири елемента, които се сумират към дадено379
206Максимум срещащ се знак в низ379
207Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s379
208Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
209Низ на палиндром (номер)375
210Пребройте броя на появите в сортиран масив372
211Изтрийте N възли след M372
212Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
213Разделете низ368
214Валидни скоби LeetCode Solution366
215Сортиране на масива от низове363
216Дори броят на поднизовете363
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K360
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана356
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
221Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране351
222Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
223Отпечатайте всички различни елементи на масива351
224Максимално решение на Subarray Leetcode350
225N-ти знак в обединени десетични низове350
226Намерете първото повтарящо се число в даден масив348
227Обърнете низ с помощта на стека348
228Пребройте броя на думите347
229съвпадение на заместващ знак346
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Долна буква към горна буква343
232Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране342
233Двоично дърво към двойно свързан списък341
234Сортирай елементите по честота II338
235Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
236Обединете два сортирани масива334
237Разделете четири отделни струни334
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък328
240Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
241Римско към Integer Leetcode решение323
242Пермутация на палиндрома318
243Следващ по-голям елемент в масив317
244Матрица на Тоеплиц317
245N кралица проблем310
246Решение на Leetcode за търсене на думи310
247Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива309
248Намерете Nth Node307
249Търсене на възел в двоично дърво за търсене307
250Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
251Намерете всички двойки с дадена разлика306
252String (представлява цяло число) за стойност306
253Видове двоично дърво304
254Обърнете низ304
255Обратни битове303
256Брой двойки с дадена сума302
257Първи неповтарящ се елемент302
258Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
259Промяна на пола на даден низ302
260Брой острови LeetCode Solution302
261Изтрийте дърво301
262Сортирайте масив от низове300
263Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?298
264Изтрийте възел при определени условия298
265Повторен модел на поднизове297
266Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9297
267Решение за заседателни зали II LeetCode297
268Решаване на судоку296
269Мин стек295
270числа на Фибоначи293
271Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение292
272Най-дългото общо разширение292
273Двоично дърво292
274Премахване на интервали от низ290
275Алгоритъм на Дейкстра289
276Най-честият елемент в масив288
277Програма за поредица от кукувица287
278Решение за домашен обирдник с Leetcode285
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии284
280Търси думите283
281Максимален стак283
282Разбъркайте даден масив283
283Обърнете свързан списък281
284Намерете, второ, често, характер280
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode277
287Минимизирайте максималната разлика между височините276
288Оценка на израза275
289Алгоритъм на KMP275
290Плюс едно решение с Leetcode273
291Брой от 1 бита271
292Комбинирано решение с Leetcode271
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив269
294Обратни думи в низ269
295Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode269
296Оценка на Postfix Expression267
297Задайте нули на матрицата267
298Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности266
299Валидно решение на Palindrome Leetcode265
300Min Stack Leetcode решение265
301Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
302Подмасив с 0 сума263
303Сравнение на низ от Backspace263
304Алгоритъм на Рабин Карп262
305Техника на плъзгащ се прозорец262
306Общи елементи във всички редове на дадена матрица262
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение259
308Как да изтриете свързан списък257
309Обръщане на опашка256
310Sqrt (x) Leetcode Solution255
311Кулата на Ханой255
312Изтрийте средния елемент на стека254
313Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък253
314Съдържа Duplicate II Leetcode Solution253
315Съдържа дубликат253
316Комбинация Сума253
317Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток252
318Обърнете отделни думи251
319Брой индексни двойки с равни елементи в масив251
320Продукт на масив с изключение на самостоятелно250
321Пресичане на две масивни решения на Leetcode250
322Лескод на триъгълника на Паскал250
323Компресия на струни250
324Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0250
325Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k249
326Цяло число към римско решение с Leetcode248
327Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали247
328Разделяне на четни и нечетни числа247
329Алгоритми за заместване на страници в операционни системи247
330Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
331Решение с единичен номер245
332Групирайте думи със същия набор от знаци245
333Оценка на аритметичния израз245
334Алгоритъм на Белман Форд245
335Преобразуване на Postfix в Infix244
336Втора най-повтаряща се дума в последователност244
337Добавете двоично решение с Leetcode244
338Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k244
339Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив243
340Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode243
341Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder242
342Топ K Чести думи242
343Сортирайте елементите по честота242
344Най-малкият подмасив с k Различни числа242
345Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива241
346Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
347K-тият най-малък елемент в сортирана матрица240
348Следваща пермутация240
349Решение за най-дългия общ префикс Leetcode239
350Сортиране на масив с помощта на стекове239
351Pow (x, n) Leetcode решение239
352Максимален брой балони Leetcode разтвор239
353Решение за Leetcode на Linindrome Linked List239
354Крускал алгоритъм239
355Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство238
356Специален номер238
357Алгоритъм на изпъкнал корпус237
358Първи елемент, възникващ k пъти в масив237
359Scramble String237
360Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode236
361Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution236
362Решение на мнозинството от елементи с Leetcode235
363Оценете разделението235
364Решение Leetcode за пермутации234
365Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
366Проверете дали два масива са равни или не233
367Обръщане на първите K елементи на опашка232
368Трето решение за максимален брой Leetcode232
369Максимално възможна разлика от две подмножества на масив232
370Решение на спирална матрица LeetCode232
371Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution232
372Максимален подмасив231
373Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение231
374Брой добри двойки Leetcode решение231
375Минимална сума на пътя230
376Обърнете число с помощта на стека230
377Преобразуване в Infix преобразуване230
378Максимален квадрат230
379Leetcode на Fizz Buzz229
380Кодиране на Хъфман229
381Намерете решението на градския съдия Leetcode229
382Групови анаграми229
383Минимална абсолютна разлика Leetcode решение228
384Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
385Минимални стъпки за достигане на целта от рицар228
386Разменете възли в двойки Leetcode решения228
387Уникални пътеки228
388Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
389Решения за броене на прайм кодове227
390Намерете най-близкия номер на палиндром227
391Единичен номер227
392Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode226
393Заявки за поднизове на Palindrome226
394Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа226
395Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode226
396Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
397Липсващ номер Leetcode Решение225
398Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode225
399Внедрете стека и опашката с помощта на Deque225
400Намерете първите три повторени в масив225
401Преобразуване на низ в Int225
402Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode224
403Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив224
404Намерете броя на служителите под всеки служител224
405Двустранна графика224
406Сила на две Leetcode разтвор224
407Преобразуване на зигзаг223
408Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива223
409Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати223
410Проблем със сумата на подмножеството222
411Топ K Чести елементи222
412Пермутации на Leetcode222
413Матрица Диагонална сума Leetcode решение222
414Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?222
415House Robber II Leetcode Solution222
416Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode222
417Сума на масива е равна на k222
418Обединете два сортирани списъка Leetcode решения222
419Изразът съдържа излишна скоба или не222
420Намерете медиана от поток от данни221
421Отпечатайте всички подредове с 0 суми221
422Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи221
423Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
424Пермутация на букви221
425Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode220
426Алгоритъм на Прим220
427Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив220
428Уникално решение на Leetcode220
429Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s220
430Решение за смяна на монети 2 Leetcode220
431Решение за щастлив номер Leetcode220
432Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution220
433Сортирайте стека, като използвате рекурсия219
434Декодиране на низ219
435Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата219
436Физ Бъз219
437Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode218
438Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode217
439Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution217
440Обратно цяло число217
441N-ти каталунски номер217
442Внедряване на LRU кеш217
443Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
444Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k216
445Поднабори с различни елементи216
446Максимално последователно решение с Leetcode216
447Намерете минимум в завъртян сортиран масив216
448Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution216
449Монотонен масив LeetCode решение216
450Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
451Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
452Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
453Обърнете стека с помощта на рекурсия215
454Редактиране на разстояние215
455Намерете дублиращия номер215
456Обратни гласни на низово решение с Leetcode214
457Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод214
458Цяло число към английски думи214
459Решение за число на Фибоначи LeetCode214
460Пребройте и кажете214
461Сдвоете с даден продукт213
462Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица213
463Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение213
464Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене213
465Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution213
466Алгоритъм на Флойд Уоршал212
467Намерете решението Leetcode за разлика212
468Обърнете низ212
469Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode212
470Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз212
471Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
472Обосновка на текст LeetCode Solution212
473Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions212
474Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution211
475Валиден низ за скоби211
476Целева сума211
477Префикс към преобразуване на Postfix210
478Алгоритъм на MiniMax210
479Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата210
480Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)210
481Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък210
482Намерете решение за общи символи Leetcode210
483Намерете липсващи елементи от диапазон210
484Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение210
485Най-дългият общ префикс, използващ Trie210
486Итеративна кула на Ханой209
487Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode209
488Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution209
489Наводнение Попълнете LeetCode209
490Игра Jump Leetcode Solution209
491Word Ladder LeetCode Решение209
492Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения209
493Умножете низовете Leetcode решение208
494Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво208
495Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)208
496Сортиране на опашка без допълнително пространство208
497Изглед отгоре на двоично дърво208
498Степен на масив207
499Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг207
500Най-краткият палиндром207
501Разбъркайте Array Leetcode Solution207
502Обратни думи в решение на низ III LeetCode207
503Разбъркайте разтвор с Leetcode решение207
504Обединете два сортирани свързани списъка207
505Проблемът с запасите206
506Балансирано двоично дърво Leetcode решение206
507Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение206
508Подниз с обединяване на всички думи206
509Приоритетна опашка в C ++206
510Внедрете стека, като използвате опашки206
511K-ти отличителен елемент в масив206
512Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор206
513Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число206
514Пресичане на два масива206
515Най-дългата обща последователност206
516Move Zeroes LeetCode Solution205
517Рекурсия205
518Валидно судоку205
519Пребройте и кажете Leetcode Solution205
520Конкатенация на решение за масив LeetCode205
521Контейнер с най-много вода205
522Следващ по-голям честотен елемент205
523Най-бавно решение с Leetcode205
524Проверете за балансирани скоби в израз205
525Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode204
526Внедрете стека, като използвате единична опашка204
527Минимално движение на коня Решение на LeetCode204
528Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
529Най-голямата сума, съседна подмрежа204
530Следващ по-голям елемент I Leetcode решение204
531Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode204
532Намерете дублиращия се елемент204
533Преобразуване на постфикс в префикс204
534Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число203
535Сума от леви листа Leetcode решения203
536Максимална площ на острова203
537Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви203
538Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode203
539Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode202
540Индекс на връх в планински масив202
541Обединяване на припокриващи се интервали202
542Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution202
543Проблем със златната мина202
544Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
545Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode202
546Разбъркайте масив202
547Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
548Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
549Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив201
550Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване201
551Разтвор за бижута и камъни Leetcode201
552Разстояние на Хаминг201
553Преобразуване на масива в зигзаг мода200
554Преобразувайте нормален BST в балансиран BST200
555Изоморфни струни Leetcode решение200
556Непрекъснат масив Leetcode200
557Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode200
558Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
559Това е решение за последващ Leetcode200
560Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица199
561Минимален брой подмножества с различни елементи199
562Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS199
563Проблем с мобилната цифрова клавиатура199
564Последно тегло на камъка199
565Резюме на Leetcode Решение199
566Валидни анаграми199
567Минимално обръщане на скоби199
568Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение199
569Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
570Дължина на последното решение на Leetcode198
571Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
572Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode198
5733Sum Най-близкото решение на LeetCode198
574Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
575N-то решение на Tribonacci Number Leetcode197
576Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек197
577Максимално разстояние в масива197
578Брой на провинциите Решение на Leetcode197
579Максимална сума на пътя в триъгълник197
580Коко яде банани Leetcode Solution197
581Цяло число на Роман197
582Минимални разходи за наемане на K работници196
583Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив196
584Най-малката добра база196
585Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode196
586Най-доброто време за покупка и продажба на акции196
587Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива196
588Комбинации Leetcode Solution196
589Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
590Най-дълго нарастваща последователност196
591Относително сортиране на масив Leetcode решение195
592Непокриваща се сума от два комплекта195
593LRU Cache LeetCode решение195
594Завъртане на изображението LeetCode Solution195
595Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode195
596Сито на Ератостен195
597Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution194
598Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k194
599Модел на думи194
600Начини за декодиране194
601Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво194
602Минимални операции за конвертиране на X в Y194
603Островен периметър Leetcode решение194
604Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode194
605Решение на Frog Jump Leetcode194
60601 Matrix LeetCode Solution194
607Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
608Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка193
609Проблемът с раницата193
610Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode193
611Сортиране на балончета с помощта на два стека193
612XOR операция в Array Leetcode Solution192
613Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K192
614Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
615Изтрийте последователни същите думи в последователност192
616Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
617Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента192
618Завъртете списъка Leetcode Solution192
619Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
620Пермутация в решение на String Leetcode191
621Уникални бинарни дървета за търсене191
622Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
623Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
624Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)190
625Намерете минимална разлика между всеки два елемента190
626Изоморфни струни190
627Решение на същото дърво LeetCode190
628Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
629Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode190
630Преорганизирайте низа190
631GCD от две числа190
632Проследяване на текущия максимален елемент в стека189
633Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове189
634Как да създадете обединим стек?189
635K Празни слотове189
636Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
637Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина189
638Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution189
639Намерете решението за дублиран номер LeetCode189
640Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution189
641Преобразуване на масив в намалена форма188
642Камък игра LeetCode188
643Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem188
644Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение187
645K Празни слотове LeetCode187
646Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode187
647Дефиниране на IP адрес Leetcode решение187
648Решение за свободно време на служителите LeetCode187
649Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions187
650Проблем с промяна на монети186
651Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode186
652Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
653Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене186
654Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution186
655Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
656Етикети за дялове LeetCode Solution186
657Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене186
658Проверете дали е решение с права линия Leetcode186
659Комбинации от букви на телефонен номер185
660Валиден палиндром185
661Проблем с опаковане на думи185
662Стробограматично число LeetCode решение185
663Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение185
664Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s185
665Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode185
666Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode185
667Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
668Намаляване на чинии LeetCode Solution185
669Алгоритъм за ограда на живопис185
670Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
671Късен разбойник185
672Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение185
673Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
674Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode184
675Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution184
676Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение184
677Отделете 0 и 1 в масив184
678Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution184
679Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
680Максимални последователни числа, представени в масив184
681Вземане на проби от резервоара184
682Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива184
683Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode184
684Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
685Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution183
686Сила на четири Leetcode разтвор183
687Намерете уникален знак в низ183
688Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
689Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност183
690Обръщане на изображение LeetCode Solution183
691Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
692Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред182
693Inorder наследник на възел в двоично дърво182
694Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво182
695Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode182
696Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
697Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон182
698Wiggle Сортиране182
699Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина181
700Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution181
701За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
702Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
703Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
704Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
705Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
706Решение за компресиране на низове LeetCode181
707Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
708Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode180
709Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ180
710Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution180
711k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност180
712Решение за обратни само букви LeetCode180
713Подмножество Сума Leetcode180
714Решение за уникални пътеки II Leetcode180
715BFS срещу DFS за двоично дърво180
716Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
717Основи на динамичното програмиране180
718Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode180
719Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution179
720Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
721Валиден номер179
722Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение179
723Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
724Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение179
725Възстановяване на двоично дърво за търсене179
726Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък179
727Редактиране на Distance LeetCode Solution179
728Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
729Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode178
730Намерете най-голямото кратно на 3178
731Решение за превключване на крушки LeetCode178
732Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)178
733Обръщане на опашка с помощта на рекурсия178
734Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution178
735Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
736Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
737Решение за змии и стълби LeetCode178
738Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
739Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II178
740Съвпадение на регулярен израз178
741Валидно решение Perfect Square Leetcode178
742Брой NGE вдясно178
743Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
744Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг178
745Решение за грозен номер Leetcode178
746Решение на клавиатурата Leetcode178
747Морис Траверсал177
748Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред177
749Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
750Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи177
751Минимална цена за билети Leetcode Solution177
752Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
753Решение за състезателна кола LeetCode177
754Подсигурен масив, базиран на стек177
755Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode177
756Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution176
757Проблем с облицовката176
758Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution176
759Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи176
760Намиране на най-близкия елемент176
761Програма за проблем с мост и факел176
762Извършете низови смени Leetcode176
763Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка176
764Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение176
765Максимален продукт на три числа LeetCode Solution175
766Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък175
767Word Pattern LeetCode Solution175
768Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution175
769Формулирайте минимален брой от дадена последователност175
770Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode175
771Минимална височина на дървета175
772Минимална сума от умножения на n числа175
773Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution175
774Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
775Решение на N-Queens LeetCode175
776Максимално 69 номер Leetcode решение175
777Игра за скок174
778Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
779Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение174
780Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution174
781Проверете дали два израза със скоби са еднакви174
782Решение за LeetCode Sum II на вложен списък174
783Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution174
784Балансиран израз с подмяна174
785Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа174
786Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode174
787Решение за симетрично дърво Leetcode174
788Разделете низ в балансирано решение на Leetcode174
789Базово решение 7 Leetcode174
790Биномиален коефициент174
791Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
792Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
793Разтвор на Hameting Leetcode173
794Обединяване на Сортирани свързани списъци173
795Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали173
796Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
797Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор173
798Топ K Чести думи LeetCode Solution173
799Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
800Цикъл на свързан списък173
801Изтриване в двоично дърво172
802Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток172
803Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон172
804Тухлена стена LeetCode Solution172
805Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode172
806Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode172
807Kth прародител на възел в двоично дърво172
808Транспониране на графика172
809Сортиран свързан списък с балансиран BST172
810Брой острови II LeetCode Solution172
811Сортирайте масив според реда, определен от друг масив172
812Кръгла опашка172
813Диагонално обхождане на двоично дърво172
814Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s172
815Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode171
816Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз171
817График на курсовете II - LeetCode171
818Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
819Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
820Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode171
821LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
822Решение на LeetCode за модел на повторен подниз171
823Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution171
824Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode171
825Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
826Решение Leetcode за относителни класи170
827Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode170
828Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode170
829Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
830Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution170
831Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
832Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
833Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
834Last Stone Weight II LeetCode Solution169
835Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него169
836Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
837Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
838Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution169
839Валидни скоби Leetcode Solution168
840Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
841Път с минимална сума в триъгълник168
842Решение за Leetcode с допълнение към номера168
843Вмъкване Изтриване на GetRandom168
844Минимален брой скокове до края168
845Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode168
846Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
847Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки168
848Брой дни между две дати LeetCode Solution168
849Интервално дърво168
850Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
851Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
852Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode168
853Списък с дялове Решение на Leetcode168
854Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode168
855Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене168
856Коефициент на пермутация168
857Решение за клониране на графика на LeetCode168
858Сортирай масива по решение за четност на Leetcode168
859История на дизайна на браузъра LeetCode Solution167
860Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode167
861Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution167
862Сортиран масив към балансиран BST167
863Ежедневни температури Leetcode Solution167
864Infix към Postfix167
865Решение за речник на извънземни LeetCode167
866Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица167
867Минимални суапове за увеличаване на последователностите167
868Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
869Намерете подмасива с най-малко средно167
870Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение167
871Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не166
872Различни съседни елементи в масив166
873Може да поставя цветя LeetCode Solution166
874Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution166
875Конвертиране на BST в Min Heap166
876Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение166
877GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
878Спирална матрица II Leetcode Решение166
879Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
880Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
881Плъзгащ се прозорец Максимум166
882Път с максимална средна стойност166
883Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3166
884Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
885Сортиране на цветове166
886Разделен масив в последователни последователности165
887Решение за смяна на лимонада с Leetcode165
888Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека165
889Намерете разстояние между два възела на двоично дърво165
890Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
891Намерете всички тризнаци с нулева сума165
892Съединение и пресичане на два свързани списъка165
893Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
894Появи на шаблони, използващи Stack165
895Приятели Сдвояване проблем165
896Умножение на матрични вериги165
897Обхват LCM заявки165
898Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала165
899Решение на Minesweeper LeetCode165
900Подмножество със сума, делима на m165
901Средни стойности на нивата в двоично дърво164
902Изтрийте и печелете164
903Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число164
904Брой на отделните острови Leetcode Решение164
905Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи164
906Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност164
907Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i164
908Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
909Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
910Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode164
911Разтвор с водни бутилки Leetcode164
912Решение за диагонален траверс LeetCode164
913Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
914Дестинация City Leetcode Решение163
915Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния163
916Намерете решение за общи символи Leetcode163
917Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution163
918Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
919Познайте числото по-високо или по-ниско II163
920Речник на извънземни163
921Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон162
922Задайте матрични нули Leetcode Solution162
923Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
924Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution162
925Моят календар I LeetCode Solution162
926Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене162
927Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон162
928Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали162
929Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение162
930K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST162
931Изградете решението с правоъгълник Leetcode162
932Решение за диагонално преминаване на LeetCode162
933Лексикографски числа Разтвор на Leetcode162
934Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution161
935Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност161
936Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
937Опашка с помощта на стекове161
938BFS за изключена графика161
939Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
940Бройте подматрици с всички LeetCode решение161
941Минимална височина на дърветата LeetCode Solution161
942Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
943Спирална матрица III LeetCode Solution161
944Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор161
945Медиана на два сортирани масива161
946Брой прайм в диапазони160
947Изкачване на стълби160
948Обединете два сортирани списъка Leetcode160
949Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи160
950Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution160
951Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
952Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон160
953Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution160
954Три последователни шанса Leetcode решение160
955Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
956Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution160
957Вертикална сума в дадено двоично дърво160
958Решение за разделяне на палиндром Leetcode159
959Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
960Изрежете бинарно дърво за търсене159
961Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
9624 Сума159
963Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи159
964Създайте максимален брой159
965Силно свързан компонент159
9663 Сума159
967Уникални пътеки II159
968Най-дългата палиндромна последователност158
969Широчина първо търсене (BFS) за графика158
970Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи158
971Обединяване на интервали158
972Прекъсване на думите158
973Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
974Лийткодово решение за стека на максималната честота158
975Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
976Обратни възли в K-Group158
977Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
978Каменна игра II Leetcode157
979Решението на Maze III LeetCode157
980K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение157
981Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво157
982Дизайн Хит Counter LeetCode Решение157
983Симетрично дърво157
984Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
985Брой палиндромни пътеки в матрица156
986Разделяне на палиндром156
987Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство156
988Намерете решението Leetcode за разлика156
989Дърво на сегменти156
990Максимален подмасив на продукта156
991Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
992Двойка за броене с дадена сума156
993Най-дългият хубав подниз LeetCode решение156
994Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
995Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност155
996Валидно решение на бумеранг с Leetcode155
997Брой на най-дълго нарастващите последствия155
998Знак на продукта на решение на масив LeetCode155
999Сливане на сортиране155
1000Подмножество на най-големите делими двойки155
1001Височина на родово дърво от родителски масив155
1002Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една155
1003Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1004K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode155
1005Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1006Решение с най-голям брой Leetcode155
1007Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1008Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1009Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи154
1010Проблемът с дяла на художника154
1011Преминаване на граници на двоично дърво154
1012Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode154
1013Намерете дублирани поддървета154
1014Последователност на Нюман-Конуей154
1015Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни154
1016Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x154
1017K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1018Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1019Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението154
1020Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1021Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode154
1022Операция за изтриване на дърво на двоично търсене154
1023Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1154
1024Балансирано двоично дърво154
1025K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1026Решение на Scramble String LeetCode154
1027Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1028Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво154
1029Следващо решение за пермутация Leetcode153
1030Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution153
1031Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode153
1032Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи153
1033Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно153
1034Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма153
1035Предимства на BST пред Hash Table153
1036Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1037Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки153
1038Вмъкване в двоично дърво153
1039Минимална индексна сума от два списъка152
1040Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство152
1041Решение на LeetCode за последователни символи152
1042Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)152
1043Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode152
1044Проверка на бинарното дърво за търсене152
1045Първо липсва положително152
1046Направете String страхотно решение с Leetcode152
1047Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1048Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1049Изчислете nCr% p152
1050Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1051Булев проблем за скоби152
1052Двоично дърво за търсене152
1053Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution152
1054Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни151
1055Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1056Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1057Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1058Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки151
1059Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1060Значение за служителите LeetCode Solution150
1061Добавете две числа150
1062Path Sum II LeetCode решение150
1063Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1064Сума от подмасив с минимален размер150
1065Генериране на скоби Leetcode Solution150
1066Грозни числа150
1067Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1068Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode150
1069Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode150
1070Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode149
1071Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution149
1072Отпечатайте десен изглед на двоично дърво149
1073Най-ниският общ предшественик149
1074Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи149
1075Супер грозен номер149
1076Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1077Раздел Равна подмножина Сума149
1078Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1079Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode149
1080Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не149
1081Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution149
1082Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution148
1083Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение148
1084K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution148
1085Решение за пермутация на палиндром LeetCode148
1086Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1087Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree148
1088Ugly Number II LeetCode Solution148
1089Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1090Обръщане на Morris Inorder148
1091Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1092Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode148
1093Най-малкият общ регион Leetcode Решение147
1094Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode147
1095Премахване на дубликати от сортиран масив147
1096Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1097Намерете Peak Element147
1098Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1099Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1100Решение на Leetcode за деня на годината146
1101Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode146
1102Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво146
1103Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode146
1104Преброяване на делими двойки146
1105Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци146
1106Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP146
1107Търсене в Сортиран завъртян масив146
1108Най-дългата битонна последователност146
1109Намерете минималното разстояние между две числа146
1110Продукти от диапазони в масив145
1111Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво145
1112Структура на данните на двоичното дърво145
1113Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума145
1114Сума на пътя145
1115Последователност на Moser-de Bruijn145
1116Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1117Долен изглед на двоично дърво144
1118Различни последици144
1119Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1120Ниво на всеки възел в дърво от възел източник144
1121Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1122Решение за Leetcode за автобусни маршрути144
1123Палиндромни поднизове Leetcode Решение144
1124Клонирайте двоично дърво с произволни указатели144
1125Хиляда разделител Leetcode решение144
1126Трето решение за максимален брой Leetcode143
1127Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични143
1128Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1129Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1130Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1131Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution143
1132Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution143
1133Търсене Позиция за вмъкване143
1134Сума от четни числа след заявки143
1135Основно решение за палиндром LeetCode143
1136Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив143
1137Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1138Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1139Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1140Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор143
1141Преформатирайте разтвора на Leetcode143
1142Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове142
1143Топологично сортиране142
1144Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode142
1145Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1146Най-дългата повторена последователност142
1147Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode142
1148Изрязване на пръчка142
1149Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака142
1150Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1151Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане141
1152Максимален подмасив на продукта141
1153Намерете максимална дължина на змията141
1154Опашка с приоритет141
1155Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1156Решение LeetCode за уеб робота141
1157Завъртете масива141
1158Разменете възлите по двойки140
1159Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1160Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1161Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode140
1162Предложения за търсене Система LeetCode Solution140
1163Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode140
1164K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение140
1165Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1166Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode140
1167Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1168Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива139
1169Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1170Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1171Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1172Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво139
1173Последователност на Golomb139
1174Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив139
1175Дърво на решенията139
1176Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1177К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство138
1178Червено-черно дърво Въведение138
1179Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1180Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1181Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1182Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution138
1183Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1184Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1185Решение на Contiguous Array LeetCode138
1186Максимално двоично дърво138
1187Решение за минимални странични скокове LeetCode138
1188Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение138
1189Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?138
1190Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode137
1191Максимален брой сегменти с дължини a, b и c137
1192Сума от левите листа LeetCode Solution137
1193Първа лоша версия136
1194Валиден номер на триъгълник136
1195Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode136
1196Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма136
1197Решение за пресичане на път с Leetcode136
1198Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode136
1199Валидно решение Perfect Square LeetCode135
1200Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode135
1201Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions135
1202Заявки за масив за многократни заместители и продукт135
1203Конкатенация на решение за масив LeetCode135
1204Реконструкция на опашката по височина135
1205Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1206Максимална сума битонен подмасив135
1207Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1208Perfect Squares LeetCode решение134
1209Нова игра 21134
1210Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1211Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1212Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1213Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число134
1214Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence133
1215Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица133
1216Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене133
1217Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1218Графика и нейното представяне133
1219Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1220Решение за шампанско LeetCode133
1221Познай думата133
1222Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1223Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode132
1224Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1225Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode132
1226Решение за Integer Break LeetCode132
1227Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба132
1228Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1229Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1230Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1231Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1232Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка131
1233Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром131
1234Kth най-малкият елемент в BST131
1235Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1236LRU Cache Leetcode решение131
1237Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1238BST до дърво със сума от всички по-малки ключове130
1239Непрекъснат масив130
1240Средна стойност на обхвата в масива130
1241Липсващ номер130
1242Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред130
1243Клониране на графики129
1244Максимална сума, нарастваща последователност129
1245Сила на двама129
1246Удебелени думи в низовото решение на LeetCode129
1247Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution129
1248K-тият фактор на n Leetcode решение129
1249Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode129
1250Максимален подмасив на продукта129
1251Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1252Паралелни курсове II LeetCode Solution128
1253Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1254Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1255Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете128
1256Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1257Брой подмножества, имащи различни четни числа128
1258Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1259Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1260Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво127
1261Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1262Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1263Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution127
1264Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution126
1265Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1266Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение126
1267Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution126
1268Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия125
1269Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1270Следващ по-голям елемент125
1271Решение за подредена опашка LeetCode124
1272Коко яде банани LeetCode Solution123
1273Брой и превключване на заявки в двоичен масив123
1274Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode122
1275Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив122
1276Обединяване на сортиран масив122
1277Решение за гнездене на масиви Leetcode121
1278Разделяне на палиндром121
1279Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode121
1280Решение за подреждане на монети Leetcode120
1281Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1282Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode120
1283Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение119
1284Решение на LeetCode за надникване на итератора119
1285Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката119
1286Максимален продукт с нарастваща последователност119
1287Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1288Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)118
1289Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс118
1290Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1291Палиндромно число LeetCode Решение116
1292Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не116
1293Добавете две числа II Leetcode Solution116
1294Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution116
1295Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1296Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution115
1297Игра със скок IV LeetCode Solution114
1298Индекс на произволен избор LeetCode Solution114
1299Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1300Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор114
1301Брой индекси с равни елементи в даден диапазон114
1302Достигнете решение с номер LeetCode114
1303Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode113
1304Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение113
1305Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1306Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution112
1307Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ112
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона109
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина107
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране106
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode106
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение102
1315Преброяване на подострови LeetCode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode100
1317Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1318Топ K често срещани елементи LeetCode Solution99
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1321Монотонен масив Leetcode решение95
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Максимална година на населението LeetCode Solution93
1324Намерете решението на градския съдия LeetCode93
1325Решение за декодиране на стринг Leetcode93
1326Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1327Намерете решението на градския съдия LeetCode90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи89
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник88
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution85
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode84
1334Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1335Stone Game IV LeetCode Solution83
1336Резултат от скоби LeetCode Solution82
1337Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode82
1338Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1339Валиден триъгълен номер LeetCode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode73
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode68
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение62
1344Решение за обратно цяло число Leetcode61
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution59
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution57
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode41
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution38
1352Валидно Anagram Leetcode решение37
1353H-индекс Leetcode решение37
1354Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode36
1355Следваща пермутация LeetCode решение35
1356Контейнер с повечето вода LeetCode Solution35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution33
1359Групови анаграми LeetCode Solution33
1360Paint House LeetCode Solution33
1361Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1362Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1363Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1364Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1365Решение за двоично търсене LeetCode32
1366Следващ по-голям елемент I Leetcode решение30
1367Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution29
1368Валиден триъгълен номер LeetCode Solution29
1369Групиране на изместени низове Leetcode Solution28
1370Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution28
1371Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение27
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution27
1374Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1375Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1376Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение26
1377Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1378Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение26
1379Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1380Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1381Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1385Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1386Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1394Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1397Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1398Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1399Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »