Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode

Ниво на трудност Лесно
Често задавани в Меркари
алгоритми кодиране Интервю интерпретация LeetCode LeetCodeSolutions СтекПрегледи 171

Декларация за проблема

В този проблем ние продължаваме да проследяваме нашата позиция в система от папки. Първоначално сме в основната папка или основната папка на тази система.
Тук имаме основно 3 вида команди. Командите са под формата на низ, в който всеки низ означава команда.

 •  “../” означава да отидете в родителската папка на текущата папка (ако вече е в основната папка, тогава не ходете никъде).
 •  “./” остава в текущата папка.
 •  “X /” отидете в дъщерната папка на текущата папка с име x.

Дадена ни е последователност от команди, която е комбинация от над 3 команди. Трябва да открием минималния брой операции, за да се върнем в основната папка след предварително изпълнение на дадените команди.
напр
регистрационни файлове = [„d1 /“, „d2 / večje, .....“, „d21 /,….“]

Решение на папката на регистрационния файл на Leetcodeщифт
Намираме се на дълбочина 2 от основната папка. Следователно нашият отговор ще бъде 2.

Пример

logs = ["d1/","d2/","../","d21/","./"]
2

Обяснение:

Използвайте тази операция за промяна на папката „../“ 2 пъти и се върнете в основната папка.

logs = ["d1/","d2/","./","d3/","../","d31/"]
3

Подход 1 (Използване на стека)

Можем да използваме купчина имена на файлове. Първоначално стекът ни е празен. Винаги, когато трябва да преминем към подпапка, името на подпапката се избутва в стека. По този начин папката, в която присъстваме в момента, винаги ще остане в горната част на стека.
Така че, когато срещнем “../”, означава, че трябва да излезем от текущата папка (т.е. да се преместим в родителска папка), тогава ще проверим дали текущата папка е root. Ако не, тогава ще извадим горния елемент от стека.
И разбира се всеки път, когато срещнем „./“, не трябва да правим нищо.
Ние разглеждаме тези три случая, използвайки, ако не, ако стълба.

Едно нещо, което трябва да знаем тук, че броят на елемента, присъстващ в стека, казва, че на каква дълбочина сме в момента от основната папка.
По този начин ще върнем размера на стека в края, т.е. дълбочината от основната папка.

Внедряване на решение за папка на регистрационния файл на Leetcode

Програма C ++

#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;
int minOperations(vector<string>& logs) {
    stack<string>stack;
    for(string log:logs){
      if(log=="../"){
        if(stack.size()>0)stack.pop();
      }
      else if(log=="./");
      else{
        stack.push(log);
      }
    }
    return stack.size();
  }
int main()
{
  vector<string>logs{"d1/","d2/","../","d21/","./"};
  cout<<minOperations(logs);
}
2

Програма Java

import java.util.*;
import java.lang.*;

class Solution
{ 
  public static int minOperations(String[] logs) {
    Stack<String>stack=new Stack<String>();
    for(String log:logs){
      if(log.equals("../")){
        if(stack.size()>0)stack.pop();
      }
      else if(log.equals("./"));
      else{
        stack.push(log);
      }
    }
    return stack.size();
  }
  
  public static void main(String args[])
  {
    String[]logs={"d1/","d2/","../","d21/","./"};
    
    System.out.println(minOperations(logs));
  }
}
2

Анализ на сложността за решение за папка на регистрационния файл на Leetcode

Сложност във времето

На): Ние обхождаме дадения масив от низове линейно и правим операция на стека за O (1) време във всяка итерация. По този начин сложността на времето е O (n), където n е дължината на входния масив.

Сложност на пространството 

На): Използвали сме стек, чийто размер може да бъде равен на дадената дължина на входния масив. По този начин, най-лошият сложен случай на пространство е O (n).

Подход 2 (Използване на променлива на дълбочината)

Проблемът може лесно да бъде решен чрез просто продължаване на проследяването на променлива на дълбочината, която основно показва, че на каква дълбочина сме от основната папка.
Всеки път, когато отиваме в дъщерна папка, се отдалечаваме от основната папка на разстояние 1. (т.е. дълбочина ++)
Всеки път, когато отиваме в родителска папка, ние намаляваме, приближавайки се до основната папка с разстояние 1. (т.е. дълбочина–).
Имайте предвид, че можем да се преместим в родителска папка само ако не сме в основната папка.
И така, ще започнем да изпълняваме командите отляво надясно в for контур .

 • Ако срещнем “../”, ще проверим дали сме в основната папка или не. Ако не, тогава ще намалим дълбочината с 1.
 • В противен случай, ако срещнем „./“, трябва да останем в текущата папка, като по този начин няма промяна в променливата на дълбочината.
 • Иначе трябва да се преместим в една от дъщерната ни папка. По този начин ще увеличим дълбочината си с 1.

След всички команди, нашата променлива за дълбочина съхранява разстоянието от основната папка. Ще го върнем като изход.

Внедряване на решение за папка на регистрационния файл на Leetcode

Програма C ++

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int minOperations(vector<string>& logs)
{
  int depth=0;
  for(string log:logs)
  {
    if(log=="../")
    {
      if(depth>0)depth--;//moving to parent folder only if depth>0 i.e. current folder is  
                 other than main folder 
    }
    else if(log=="./");  //staying to current folder
    else depth++;     //moving to child folder
  }
  return depth;
}
int main()
{
  vector<string>logs{"d1/","d2/","../","d21/","./"};
  cout<<minOperations(logs);
}
2

Програма Java за папка на регистрационния файл на робот Leetcode Solution

import java.util.*;
import java.lang.*;

class Solution
{ 
  public static int minOperations(String[] logs)
  {
    int depth=0;
    for(String log:logs)
    {
      if(log.equals("../"))
      {
        if(depth>0)depth--;//moving to parent folder only if depth>0 i.e. current folder is other than main folder 
      }
      else if(log.equals("./")); //staying to current folder
      else depth++;        //moving to child folder
    }
    return depth;
  }
  
  public static void main(String args[])
  {
    String[]logs={"d1/","d2/","../","d21/","./"};
    
    System.out.println(minOperations(logs));
  }
}
2

Анализ на сложността за решение за папка на регистрационния файл на Leetcode

Сложност във времето

На): Изпълняваме всички команди веднъж. По този начин сложността във времето е O (n).

Сложност на пространството 

O (1): току-що използвахме променлива за дълбочина. По този начин, сложността на пространството е O (1).

Най-популярни въпроси за интервю

S.No Въпрос за интервю Брой пъти е зададен въпрос
1Изтрийте възел в двойно свързан списък2874
2Програма Java за намиране на броя на възлите в двоично дърво2533
3Обърнете низ, без да засягате специални символи2512
4Палиндром с помощта на рекурсия2480
5Изтрийте възел от свързан списък на дадена позиция2011
6Бързо сортиране1758
7Вмъкване на възли в свързан списък по сортиран начин (Възходящ ред)1697
8Намерете двойка елементи от масив, чиято сума е равна на число1681
9Сортирайте елементите по честота на възникване1665
10Напишете програма за отпечатване на всички пермутации на даден низ1642
11Намерете минимално разстояние между две числа в масив1509
12Създайте двойно свързан списък1474
13Обърнете масив1455
14Най-малкият прозорец в низ, съдържащ всички знаци от друг низ1428
15Рекурсивно премахване на всички съседни дубликати1394
16Намерете триплет, който сумира до дадена стойност1381
17Първи повтарящ се елемент1379
18Сума от числа в низ1352
19Подредете Четно и Нечетно число така, че Нечетното да идва след Четно1348
20Най-малкият положителен номер липсва в несортиран масив1313
21Проверете дали елементите на масив са последователни1283
22Открийте цикъл в свързания списък1264
23Най-голямата сума, съседна подмрежа1253
24Бързо сортиране в слабо свързан списък1247
25Subarray с дадена сума1239
26Отпечатайте всички възможни комбинации от R елементи в даден масив с размер N1236
27Рекурсивна функция за търсене на поднизове1236
28Намерете максималния повтарящ се номер в масива1198
29Обръщане на ред на двоично дърво в Java1148
30Намерете първия и втория най-малък елемент1145
31Проверете дали два свързани списъка са идентични1133
32Максимална сума от подмасив, използвайки Divide and Conquer1130
33Премахнете символите от първия низ, които са във втория1101
34Намерете лидери в масив1082
35Разменете възли в свързания списък1074
36Намерете числото, което се появява нечетен брой пъти в масив1028
37Намерете втория най-често срещан знак1025
38Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число II1017
39Даден низ намира първия му неповтарящ се символ999
40Намерете триплет в масив с дадена сума992
41Като се има предвид сортиран масив и число x, намерете двойката в масива, чиято сума е най-близка до x982
42Програма за проверка дали низовете са завъртания един на друг или не979
43Общ брой срещания на даден елемент в свързания списък979
44Отпечатайте всички възможни думи от цифри на телефона961
45Намерете липсващия номер955
46Пренаредете положителните и отрицателните числа като алтернатива в масива942
47Най-дългата палиндромна подниза936
48Разделете четните и нечетните възли в свързан списък923
49Печат Най-дългата обща подпоследователност913
50Трансформирайте един низ в друг, като използвате минимален брой дадени операции903
51Съединение и пресичане на два свързани списъка896
52Проверете дали пренареденият низ може да образува палиндром885
53Пренаредете даден масив в максимална минимална форма867
54Итеративно изпълнение на бързото сортиране861
55Сортиране по вмъкване848
56Пребройте възможните триъгълници847
57Умножение на две матрици833
58Брой тройки със сума по-малка от дадената стойност822
59Проверете дали свързаният списък е палиндром819
60Запас Купете Продайте, за да увеличите максимално печалбата817
61Завъртете свързан списък816
62Обединяване на два струни793
63Влекач786
64Отпечатайте всички дубликати във входния низ786
65Брой Брой поднизове с K Различни символи785
66Намерете най-близкия по-голям и по-малък елемент773
67Обратен низ без временна променлива769
68Премахнете 'b' и 'ac' от даден низ761
69Проблемът със знаменитостите761
70Намерете питагорейски тризнаци от Array758
71Намерете всички общи елементи в Дадени три сортирани масива753
72Премахнете всички дубликати в несортиран свързан списък731
73Намерете реда с максимален брой 1728
74Намерете подмасива, чиято сума е равна на дадено число X727
75Намерете елемента Peak от масив725
76Премахнете минималните символи, така че два струни да станат анаграми724
77Намерете най-малкия липсващ номер в сортиран масив717
78Добавяне на две матрици715
79Генерирайте всички двоични низове без последователни 1715
80Пъзел с масив от продукти711
81Максимална сума от непоследователни елементи699
82Внедрете два стека в масив697
83Лексикографски ранг на низ683
84Проверете дали две дадени матрици са идентични681
85Максимален подмасив на продукта II680
86Умножение на предишно и следващо672
87Изваждане на две матрици665
88Премести всички нули в края на дадения масив658
89Обединете K сортирани масиви и отпечатайте сортирани изходи657
90Онлайн алгоритъм за проверка на палиндром в поток656
91Разделете низ в N равни части654
92Проверете дали два струни са анаграма един на друг650
93Формулирайте минимален брой от дадена последователност на D и I648
94Премахнете повтарящите се цифри в даден номер645
95Сортирайте стека, като използвате временен стек641
96Максимална сума на кръгъл подмрежа638
97Сортирайте свързан списък, който е сортиран редуващи се възходящ и низходящ635
98Подмасив и Последователност631
99Намерете минималния елемент в сортиран и завъртян масив629
100Преместване на последния елемент от свързания списък на първо място625
101Първа кръгова обиколка за посещение на всички бензиностанции623
1023Sum Leetcode решение620
103Сравнете два низа (свързани списъци)619
104Максимален елемент в масив, който се увеличава и след това намалява617
105Пермутации на палиндром на низ616
106Най-големият подмасив с равен брой 0 и 1616
107Изравняване на свързан списък614
108Палиндроми в даден диапазон611
109Минимални вмъквания, за да се образува най-краткият палиндром609
110Проверка на Pangram607
111Изпълнете кодиране по дължина607
112Отпечатайте всички пермутации с повторение606
113Мажоритарен елемент606
114Елементите се появяват повече от N / K пъти в масива601
115Минимални символи, които трябва да се добавят отпред, за да се превърне в низов палиндром595
116Решение с две суми Leetcode595
117Най-повтарящ се символ в низ594
118Завъртете низ, за ​​да получите лексикографски минимален низ593
119Повторна последователност от дължина две или повече593
120Обединете свързан списък в друг на алтернативни позиции588
121Пренаредете даден свързан списък на място587
122Премахнете всички дубликати в сортиран свързан списък586
123Минимален брой операции за сливане, за да се направи Array Palindrome584
124Отпечатайте всички анаграми заедно в последователност от думи580
125Проблем за сортиране на палачинки571
126Пренареждане на масив според дадените индекси570
127Клонирайте свързан списък със следващ и произволен указател560
128Обединяване на припокриващи се интервали II560
129Най-малкият палиндром след подмяна555
130Премахнете излишните интервали от низ555
131Транспониране на матрица554
132Премахнете дубликати от низ554
133Премахване на интервали от низ с помощта на stringstream551
134Най-дългият палиндром може да се формира чрез премахване или пренареждане на символи551
135Размер на подмасива с максимална сума550
136Проверете дали даден низ е въртене на палиндром548
137Максимална сума, нарастваща последователност547
138Проблем с дяла545
139Генерирайте всички двоични низове от даден шаблон537
140Проверете дали струните са на K разстояние или не535
141Изтриване на последната поява529
142Дължина на най-дългия валиден подниз528
143Проверете дали два дадени низа са изоморфни един на друг525
144Намерете нули, които да бъдат обърнати, така че броят на последователните 1 да бъде увеличен523
145Вмъкнете възел в Сортирания свързан списък523
146Програма за превключване на всички символи в низ517
147Максималната разлика между два елемента като по-голям елемент идва след по-малък516
148Даденият низ е преплитане на два други низа или не516
149Пребройте минималните стъпки, за да получите дадения масив505
150Проверете дължината на даден низ е равна на номера, добавен в последния504
151Брой по-малки елементи от дясната страна502
152Обединете сортирането по-добре от бързото сортиране за свързани списъци499
153Проверете дали всички редове на матрицата са кръгови завъртания един на друг499
154Намерете двойка с дадена разлика498
155Най-дългият общ префикс, използващ Divide and Conquer498
156Намерете n-тия възел на свързания списък от края491
157Сравнете две номера на версиите490
158Отпечатайте всички преплитания на дадени два низа487
159Сортирайте 0s 1s и 2s в масив486
160Пренареждане на масив с помощта на дадени индекси486
161Намерете фиксирана точка в даден масив485
162Печат на обратна страна на низ (рекурсия)484
163Обратни думи в даден низ484
164Медиана на два сортирани масива LeetCode Solution481
165Обединете два сортирани свързани списъка, така че обединеният списък да е в обратен ред476
166Намерете Subarray с дадена дължина с най-малко средно475
167Разделете свързан списък, използвайки алтернативни възли475
168Отпечатайте низ с нечетна дължина във формат „X“464
169Отпечатайте всички палиндромни дялове на низ464
170Намерете елемент с помощта на двоично търсене в сортиран масив458
171Разменете Kth Node от началото с Kth Node от End456
172Намерете K дължина на подмасив от максимална средна стойност456
173Намерете дубликати в масив по най-ефективния начин450
174Най-кратък проблем със суперструните447
175отпечатайте всички палиндромни дялове446
176Проверете дали низът следва реда на символите по шаблон или не442
177Максимална дължина на верижните двойки440
178Изравнете многостепенния свързан списък438
179Сортиране на низ според друг низ437
180Сортиране на K Сортиран масив432
181Програма за добавяне на две двоични цифри424
182Обърнете свързан списък в групи419
183Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива II419
184Намерете сортирана подсистема от размер 3418
185Рекурсивно отпечатвайте всички изречения, които могат да се образуват от списъка със списъци с думи418
186Най-дългият общ префикс, използващ двоично търсене II416
187Цезар Шифър415
188Намерете двете числа с нечетни събития в несортиран масив413
189Обръщане на единично свързан списък (итеративен / нерекурсивен)412
190Kth Неповтарящ се герой411
191Проверете дали низът може да се изпразни, като рекурсивно изтриете даден подниз408
192Пренаредете свързан списък в Zig-Zag402
193Най-дългата обща префикс дума по съвпадение на думи401
194Завъртете изображението на 90 градуса399
195Сортиране на палачинки397
196Пермутации на даден низ, използващ STL397
197Перфектен обратим низ395
198Обединяване на два сортирани масива394
199Намерете първи неповтарящ се символ в низ393
200Увеличаване на последователността на дължина три с максимален продукт388
2011 и 2 допълнение на двоично число388
202Максимум срещащ се знак в низ385
203Елементи от списъка, съдържащи всички знаци на дадена дума385
204Намерете точката, в която монотонно нарастващата функция става положителна за първи път383
205Сортирайте свързан списък с 0s, 1s и 2s381
206Съставете списък с максимална сума от два сортирани свързани списъка с някои общи възли380
207Четири елемента, които се сумират към дадено379
208Най-дългият общ префикс, използващ символ по съвпадение на символи379
209Низ на палиндром (номер)376
210Изтрийте N възли след M373
211Пребройте броя на появите в сортиран масив372
212Валидни скоби LeetCode Solution370
213Минимални символи, които трябва да бъдат премахнати, за да се направи алтернативен двоичен низ369
214Разделете низ368
215Сортиране на масива от низове364
216Дори броят на поднизовете364
217Рекурсивно изпълнение на atoi ()361
218Конвертирайте низ, който е повторение на подниз с дължина K361
219Отпечатайте най-краткия път за отпечатване на низ на екрана357
220Проверете дали свързан списък от струни образува палиндром356
221Преобразуване на string1 в string2 в едно редактиране352
222Максимално решение на Subarray Leetcode352
223N-ти знак в обединени десетични низове351
224Обърнете рекурсивно единично свързан списък351
225Отпечатайте всички различни елементи на масива351
226Обърнете низ с помощта на стека349
227Намерете първото повтарящо се число в даден масив349
228Пребройте броя на думите348
229съвпадение на заместващ знак347
230Можем ли да обърнем свързан списък за по-малко от O (n) време?344
231Умножение на матрични вериги с помощта на динамично програмиране343
232Долна буква към горна буква343
233Двоично дърво към двойно свързан списък342
234Сортирай елементите по честота II339
235Обединете два сортирани масива335
236Намерете изгубения елемент от дублиран масив335
237Разделете четири отделни струни335
238Най-дълга често срещана последователност с пермутации333
239Намерете средата на свързания списък331
240Римско към Integer Leetcode решение328
241Бройте двойките на същото разстояние, както в английските азбуки327
242Пермутация на палиндрома319
243Следващ по-голям елемент в масив318
244Матрица на Тоеплиц318
245Преместете всички отрицателни елементи от едната страна на масива313
246N кралица проблем312
247Решение на Leetcode за търсене на думи310
248Търсене на възел в двоично дърво за търсене308
249Намерете всички двойки с дадена разлика308
250Намерете Nth Node307
251String (представлява цяло число) за стойност307
252Отпечатайте всички възможни начини за прекъсване на низ в скоба306
253Първи неповтарящ се елемент305
254Обратни битове305
255Брой двойки с дадена сума304
256Обърнете низ304
257Видове двоично дърво304
258Брой острови LeetCode Solution304
259Промяна на пола на даден низ303
260Изтрийте дърво302
261Триплет от три свързани списъка с дадена сума302
262Сортирайте масив от низове301
263Решаване на судоку300
264Как ефективно да внедрите k стекове в един масив?299
265Изтрийте възел при определени условия299
266Решение за заседателни зали II LeetCode298
267Повторен модел на поднизове298
268Най-дългият палиндромен подниз LeetCode решение298
269Брой поднизове, които рекурсивно се добавят до 9298
270Мин стек297
271числа на Фибоначи294
272Двоично дърво293
273Най-дългото общо разширение292
274Премахване на интервали от низ291
275Алгоритъм на Дейкстра290
276Най-честият елемент в масив289
277Програма за поредица от кукувица288
278Решение за домашен обирдник с Leetcode287
279Премахнете средните точки в свързания списък с отсечки от линии285
280Разбъркайте даден масив284
281Максимален стак283
282Търси думите283
283Обърнете свързан списък282
284Намерете, второ, често, характер281
285Най-доброто време за покупка и продажба на решение II Leetcode Solution280
286Подмножество Leetcode279
287Алгоритъм на KMP278
288Минимизирайте максималната разлика между височините277
289Плюс едно решение с Leetcode277
290Комбинирано решение с Leetcode276
291Оценка на израза276
292Брой от 1 бита273
293Двойка положителни отрицателни стойности в масив271
294Търсене Решение за вмъкване на позиция с Leetcode271
295Обратни думи в низ270
296Задайте нули на матрицата269
297Оценка на Postfix Expression268
298Min Stack Leetcode решение267
299Сортиране свързано, което е сортирано по абсолютни стойности267
300Валидно решение на Palindrome Leetcode267
301Сравнение на низ от Backspace265
302Клониране на свързан списък със следващ и произволен указател (хеширане)265
303Общи елементи във всички редове на дадена матрица264
304Алгоритъм на Рабин Карп263
305Подмасив с 0 сума263
306Техника на плъзгащ се прозорец263
307Обединяване на сортирани масиви Leetcode решение262
308Sqrt (x) Leetcode Solution259
309Изтрийте средния елемент на стека259
310Обръщане на опашка258
311Как да изтриете свързан списък258
312Съдържа Duplicate II Leetcode Solution257
313Пресичане на две масивни решения на Leetcode255
314Кулата на Ханой255
315Съдържа дубликат255
316Внедряване на Deque с помощта на двойно свързан списък254
317Брой индексни двойки с равни елементи в масив253
318Лескод на триъгълника на Паскал253
319Комбинация Сума253
320Обърнете отделни думи253
321Намерете най-добрите K (или най-често срещаните) числа в поток253
322Продукт на масив с изключение на самостоятелно252
323Пребройте подчините с еднакъв брой 1 и 0252
324Минимални суапове, необходими за събиране на всички елементи, по-малки или равни на k251
325Цяло число към римско решение с Leetcode250
326Компресия на струни250
327Бройте нечетни числа в решение на Leetcode за интервал от интервали249
328Алгоритми за заместване на страници в операционни системи249
329Решение с единичен номер248
330Разделяне на четни и нечетни числа248
331Сума от минимални и максимални елементи на всички подредове с размер k246
332Алгоритъм на Белман Форд246
333Намерете сума от неповтарящи се елементи (различни) елементи в масив246
334Групирайте думи със същия набор от знаци246
335Втора най-повтаряща се дума в последователност246
336Оценка на аритметичния израз245
337Добавете двоично решение с Leetcode245
338Pow (x, n) Leetcode решение244
339Изграждане на двоично дърво от дадени обхождания от Inorder и Preorder244
340Минимална стойност за получаване на положителна стъпка по стъпка Решение за Leetcode244
341Пребройте подредове, имащи общо различни елементи, същите като оригиналния масив244
342Преобразуване на Postfix в Infix244
343Сортирайте елементите по честота243
344Топ K Чести думи243
345Най-малкият подмасив с k Различни числа242
346Минимална операция, за да се направят всички елементи равни в масива242
347Максимален брой балони Leetcode разтвор242
348Решение за най-дългия общ префикс Leetcode241
349Като се имат предвид два несортирани масива, намерете всички двойки, чиято сума е x241
350K-тият най-малък елемент в сортирана матрица241
351Следваща пермутация241
352Решение за Leetcode на Linindrome Linked List240
353Проектирайте стек, който поддържа getMin () за O (1) време и O (1) допълнително пространство240
354Сортиране на масив с помощта на стекове240
355Крускал алгоритъм239
356Специален номер239
357Първи елемент, възникващ k пъти в масив238
358Намерете Lucky Integer в Array Leetcode Solution238
359Scramble String238
360Алгоритъм на изпъкнал корпус238
361Решение на мнозинството от елементи с Leetcode237
362Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на LeetCode237
363Оценете разделението236
364Решение Leetcode за пермутации236
365Обърнете число с помощта на стека235
366Намерете числа с четен брой цифри Leetcode решение235
367Решение на спирална матрица LeetCode235
368Намерете дубликати в даден масив, когато елементите не са ограничени до диапазон234
369Брой добри двойки Leetcode решение234
370Максимално възможна разлика от две подмножества на масив233
371Обръщане на първите K елементи на опашка233
372Проверете дали два масива са равни или не233
373Текуща сума от 1d Array Leetcode Solution233
374Трето решение за максимален брой Leetcode233
375Максимален подмасив232
376Leetcode на Fizz Buzz231
377Кодиране на Хъфман231
378Преобразуване в Infix преобразуване231
379Разменете възли в двойки Leetcode решения230
380Уникални пътеки230
381Минимални стъпки за достигане на целта от рицар230
382Решения за броене на прайм кодове230
383Намерете решението на градския съдия Leetcode230
384Максимален квадрат230
385Минимална сума на пътя230
386Групови анаграми230
387Минимална абсолютна разлика Leetcode решение229
388Намерете най-близкия номер на палиндром229
389Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode228
390Максимално разстояние между две появи на един и същ елемент в масива228
391Разтвор на триъгълника на Pascal II с Leetcode228
392Единичен номер228
393Намерете първия повтарящ се елемент в масив от цели числа228
394Сортирането с помощта на тривиална хеш функция227
395Липсващ номер Leetcode Решение227
396Заявка за суми на диапазон 2D – неизменно решение на Leetcode227
397Най-малкият елемент, повторен точно K пъти226
398Намерете първите три повторени в масив226
399Пермутации на Leetcode226
400Преобразуване на низ в Int226
401Внедрете стека и опашката с помощта на Deque226
402Заявки за поднизове на Palindrome226
403Намерете броя на служителите под всеки служител226
404Намери всички изчезнали числа в решение с масив Leetcode225
405Матрица Диагонална сума Leetcode решение225
406Обединете два сортирани списъка Leetcode решения225
407Кумулативна честота на броене на всеки елемент в несортиран масив225
408Сила на две Leetcode разтвор225
409House Robber II Leetcode Solution225
410Двустранна графика225
411Сортирайте целите числа по броя на 1-битовото решение на Leetcode225
412Отпечатайте всички подредове с 0 суми224
413Проверете дали масивът съдържа непрекъснати цели числа с разрешени дубликати224
414Как да внедрим стека, използвайки приоритетна опашка или купчина?224
415Топ K Чести елементи224
416Премахнете минимален брой елементи, така че да няма общ елемент и в двата масива224
417Преобразуване на зигзаг224
418Сума на масива е равна на k224
419Дължина на най-големия подмасив със съседни елементи224
420Уникално решение на Leetcode223
421Изразът съдържа излишна скоба или не223
422Търсете в Решение със сортиран масив Leetcode222
423Сортирайте стека, като използвате рекурсия222
424Проблем със сумата на подмножеството222
425Пребройте поднизовете с еднакъв брой 0s, 1s и 2s222
426Пермутация на букви222
427Намерете медиана от поток от данни221
428Максимална дълбочина на решение на двоично дърво Leetcode221
429Алгоритъм на Прим221
430Решение за смяна на монети 2 Leetcode221
431Разлика между най-високата и най-малката честота в масива221
432Отпечатайте всички отделни елементи на даден целочислен масив221
433Средна заплата с изключение на минималното и максималното решение на Leetcode за заплата221
434Намерете победител в Tic Tac Toe Game Leetcode Solution221
435Проверете дали N и неговото двойно съществуващо решение с Leetcode220
436Декодиране на низ220
437Решение за щастлив номер Leetcode220
438Физ Бъз220
439Максимално последователно решение с Leetcode219
440Сумата на подмасив е равна на K LeetCode Solution218
441Поднабори с различни елементи218
442Решение за число на Фибоначи LeetCode218
443Капацитет за изпращане на пакети в рамките на D дни Leetcode Solution218
444Намерете всички двойки (a, b) в масив, така че a% b = k217
445N-ти каталунски номер217
446Обратно цяло число217
447Внедряване на LRU кеш217
448Монотонен масив LeetCode решение217
449Намерете минимум в завъртян сортиран масив217
450Цяло число към английски думи216
451Редактиране на разстояние216
452Решение за улавяне на дъждовна вода Leetcode216
453Обърнете стека с помощта на рекурсия216
454Колко числа са по-малки от текущото решение на Leetcode216
455Най-доброто време за покупка и продажба на решение III Leetcode Solution216
456Извадете продукта и сумата от цифрите на цяло цяло решение с леткод216
457Намерете решението Leetcode за разлика215
458Намерете дублиращия номер215
459Обратни гласни на низово решение с Leetcode215
460Пребройте и кажете215
461Бройте двойки от два свързани списъка, чиято сума е равна на дадена стойност215
462Намерете някой от множеството повтарящи се елементи в масива само за четене215
463Намерете елементи, които присъстват в първия масив, а не във втория215
464Дизайн на система за паркиране Leetcode Solution214
465Намерете различни елементи, общи за всички редове на матрица214
466Сума от диапазони на подмасиви Leetcode Решение214
467Най-слабите редове в матрично решение с Leetcode214
468Kth най-големият елемент в Array Leetcode Solutions214
469Изтриване на възел от свързан списък без указател на главата213
470Алгоритъм на Флойд Уоршал213
471Намерете индекс на затваряща скоба за дадена отваряща скоба в израз213
472Обърнете низ213
473Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив Leetcode213
474Обосновка на текст LeetCode Solution213
475Сдвоете с даден продукт213
476Валиден низ за скоби212
477Намерете решение за общи символи Leetcode212
478Целева сума212
479Най-дългата подмасив, която не съдържа повече от K отделни елемента212
480Префикс към преобразуване на Postfix211
481Приоритетна опашка, използваща единично свързан списък211
482Най-дългият общ префикс, използващ Trie211
483Генериране на низ с символи, които имат нечетни решения Leetcode решение211
484Наводнение Попълнете LeetCode211
485Алгоритъм на MiniMax211
486Намерете четири елемента, които сумират дадена стойност (Hashmap)211
487Word Ladder LeetCode Решение210
488Пренаредете двоичен низ като алтернативни x и y повторения210
489Степен на масив210
490Игра Jump Leetcode Solution210
491Намерете липсващи елементи от диапазон210
492Най-доброто време за покупка и продажба на акции LeetCode Solution210
493Итеративна кула на Ханой210
494Изглед отгоре на двоично дърво210
495Умножете низовете Leetcode решение209
496Следващ по-голям елемент I Leetcode решение209
497Итеративно вътрешно обръщане на двоично дърво209
498Решение за номер на колона на Excel за Leetcode Решение209
499Намерете подмасив с дадена сума (обработва отрицателни числа)209
500Сортиране на опашка без допълнително пространство209
501Разбъркайте разтвор с Leetcode решение208
502Намерете дублиращия се елемент208
503Най-краткият палиндром208
504Разбъркайте Array Leetcode Solution208
505Проверете дали даден масив съдържа дублиращи се елементи на разстояние k един от друг208
506Обединете два сортирани свързани списъка208
507Обратни думи в решение на низ III LeetCode208
508Пребройте броя на тризнаци с продукт, равен на дадено число207
509Деца с най-голям брой бонбони Leetcode разтвор207
510Проблемът с запасите207
511Балансирано двоично дърво Leetcode решение207
512Минимално движение на коня Решение на LeetCode207
513Подниз с обединяване на всички думи207
514Следващ по-голям честотен елемент207
515Пресичане на два масива207
516Най-дългата обща последователност207
517Рекурсия206
518Валидно судоку206
519Приоритетна опашка в C ++206
520Пребройте и кажете Leetcode Solution206
521K-ти отличителен елемент в масив206
522Най-бавно решение с Leetcode206
523Проверете за балансирани скоби в израз206
524Внедрете стека, като използвате опашки206
525Move Zeroes LeetCode Solution206
526Минимални премествания към решения с равни масиви Leetcode Solution206
527Внедрете стека, като използвате единична опашка205
528Намерете първата и последната позиция на елемента в решението за сортиран масив Leetcode205
529Брой стъпки за намаляване на числото до нулево решение на Leetcode205
530Най-голямата сума, съседна подмрежа205
531Конкатенация на решение за масив LeetCode205
532Преобразуване на постфикс в префикс205
533Подредете дадените числа, за да образувате най-голямото число205
534Минимални операции за изтриване, за да направят всички елементи на масива еднакви205
535Контейнер с най-много вода205
536Изтриване на възел в свързан списък Решение на Leetcode204
537Изоморфни струни Leetcode решение204
538Решение за преобразуване на зигзаг LeetCode204
539Kth най-големият елемент в решение за поток Leetcode204
540Най-дългият общ префикс, използващ сортиране204
541Максимална площ на острова204
542Сума от леви листа Leetcode решения204
543Обединяване на припокриващи се интервали203
544Разбъркайте масив203
545Разтвор за бижута и камъни Leetcode203
546Проблем със златната мина203
547Как да проверя дали два дадени комплекта не са свързани?202
548Проблем с мобилната цифрова клавиатура202
549Намерете Сума от всички уникални суми на подмасив за даден масив202
550Групирайте многократното появяване на елементи от масив, подредени по първо възникване202
551Разстояние на Хаминг202
552Най-малката подрешетка с всички прояви на най-често срещания елемент202
553Индекс на връх в планински масив202
554Променете масива в Пермутация на числа от 1 на N201
555Най-голямото решение за триъгълник с Leetcode201
556Това е решение за последващ Leetcode201
557Намерете N уникални целочислени суми до нулево решение на Leetcode201
558Непрекъснат масив Leetcode201
559Преобразуване на масива в зигзаг мода201
560Преобразувайте нормален BST в балансиран BST201
561Резюме на Leetcode Решение200
562Решение за заглавие на колона на Excel за Leetcode Решение200
563Правоъгълник с максимална сума в 2D матрица200
564Валидни анаграми200
565Решение на LeetCode от цикъл II на свързан списък200
566Пребройте броя на възлите на дадено ниво в дърво, използвайки BFS200
567Минимален брой подмножества с различни елементи200
568Коко яде банани Leetcode Solution199
5693Sum Най-близкото решение на LeetCode199
570Минимално обръщане на скоби199
571Максимално разстояние в масива199
572Последно тегло на камъка199
573Най-доброто време за покупка и продажба на акции198
574Цяло число на Роман198
575Първо отрицателно цяло число във всеки прозорец с размер k198
576Най-дълго нарастваща последователност198
577Открийте дали изразът има дублираща скоба или не198
578Дължина на последното решение на Leetcode198
579Разпределете бонбони на хората Leetcode Solution198
580Проверете дали опашка може да бъде сортирана в друга опашка с помощта на стек198
581N-то решение на Tribonacci Number Leetcode198
582Максимална разлика между първия и последния индекс на елемент в масива197
583Максимална сума на пътя в триъгълник197
584Внедряване на Deque с помощта на кръгов масив197
585Създаване на масив от пермутационно решение на Leetcode197
586Улавяне на дъждовна вода LeetCode Solution197
587Намерете думи, които могат да се образуват от решението с символи Leetcode197
588Брой на провинциите Решение на Leetcode197
58901 Matrix LeetCode Solution196
590Присвояване на бисквитки Leetcode Solution196
591Завъртане на изображението LeetCode Solution196
592Комбинации Leetcode Solution196
593Непокриваща се сума от два комплекта196
594Сито на Ератостен196
595Най-малката добра база196
596Минимални разходи за наемане на K работници196
597Островен периметър Leetcode решение196
598Сортиране на знаци по честота Решение на LeetCode196
599Начини за декодиране195
600Модел на думи195
601Сортиране на балончета с помощта на два стека195
602Решение на Frog Jump Leetcode195
603Итеративен метод за намиране на височина на двоично дърво195
604LRU Cache LeetCode решение195
605Относително сортиране на масив Leetcode решение195
606Най-краткият път в мрежа с елиминиране на препятствия LeetCode Solution195
607Завъртете списъка Leetcode Solution194
608Минимален брой отделни елементи след премахване на m елемента194
609Изтрийте последователни същите думи в последователност194
610Премахнете всички появявания на решение на подниз LeetCode194
611Пребройте всички подпоследователности, които имат продукт по-малък от K194
612Минимални операции за конвертиране на X в Y194
613Премахнете решението на Leetcode за свързани елементи от списъка194
614Намерете най-малката положителна целочислена стойност, която не може да бъде представена като сума от което и да е подмножество на даден масив193
615Проблемът с раницата193
616Уникални бинарни дървета за търсене192
617Намерете решението за дублиран номер LeetCode192
618Максимален брой появявания на решение на поднизовия Leetcode192
619XOR операция в Array Leetcode Solution192
620Пермутация в решение на String Leetcode192
621Вмъкнете Interval Leetcode Solution192
622Минимални вмъквания за образуване на палиндром с разрешени пермутации192
623Сума от f (a [i], a [j]) за всички двойки в масив от n цели числа191
624Намерете минимална разлика между всеки два елемента191
625Обърнете стека, без да използвате допълнително пространство в O (n)191
626Решение на същото дърво LeetCode191
627Намерете най-голямото d в масива, така че a + b + c = d191
628Приложения на Първо търсене на широчина и Първо търсене на дълбочина191
629Преорганизирайте низа191
630Преобразуване на сортирания масив в решение за двоично търсене на Leetcode191
631Решение за форматиране на лицензен ключ Leetcode Solution190
632Разстояние между автобусните спирки Leetcode Solution190
633Намерете двойки с дадена сума, така че елементите на двойка да са в различни редове190
634GCD от две числа190
635Как да създадете обединим стек?190
636Оптимално решение за балансиране на акаунти LeetCode190
637K Празни слотове190
638Изоморфни струни190
639Проследяване на текущия максимален елемент в стека190
640Отпечатване на скоби в Matrix Chain Multiplication Problem189
641Намаляване на чинии LeetCode Solution189
642Преобразуване на масив в намалена форма189
643Максимален брой шоколадови бонбони, които да бъдат разпределени еднакво между k ученици189
644Пребройте добрите възли в решението с двоично дърво Leetcode189
645Минимален брой стъпки за направа на два струни Anagram Leetcode Solutions189
646Най-дългият нарастващ път в матрично LeetCode решение188
647Проблем с промяна на монети188
648Дефиниране на IP адрес Leetcode решение188
649Сортиране на масив по паритет LeetCode Solution188
650Камък игра LeetCode188
651Минимална дълбочина на решението с двоично дърво Leetcode187
652Стробограматично число LeetCode решение187
653Най-дългият подниз с най-малко K повтарящи се символи LeetCode Решение187
654Обединете две балансирани бинарни дървета за търсене187
655Проверете дали е решение с права линия Leetcode187
656Късен разбойник187
657Намерете възела с минимална стойност в двоично дърво за търсене187
658Преобразуване на число в шестнадесетично решение с Leetcode187
659Решение за свободно време на служителите LeetCode187
660K Празни слотове LeetCode187
661Проблем с опаковане на думи187
662Най-големият подмасив с еднакъв брой 0s и 1s186
663Формулирайте минимален брой от дадената последователност186
664Най-дългият подниз с най-много K различни символи LeetCode Решение186
665Намерете сдвояване с най-големия продукт в масива186
666Алгоритъм за ограда на живопис186
667Заменете елементите с най-великия елемент от дясното решение на Leetcode186
668Сума от всички нечетни дължини на подредове Leetcode Solution186
669Kth Липсващ положителен номер Leetcode решение186
670Първият уникален знак в решение на низовия код на LeetCode186
671Комбинации от букви на телефонен номер186
672Намерете стойността на разстоянието между два масивни решения с Leetcode186
673Обръщане на изображение LeetCode Solution186
674Максимални последователни числа, представени в масив186
675Етикети за дялове LeetCode Solution186
676Валиден палиндром186
677Сила на четири Leetcode разтвор185
678Низ към цяло число (atoi) LeetCode Solution185
679Робот за почистване на стаи Leetcode Solution185
680Най-дълъг интервал със същата сума в два двоични масива185
681Най-доброто време за купуване и продажба на акции с решение за изчакване на Leetcode185
682Вземане на проби от резервоара185
683Плъзгаща се средна от потока от данни Leetcode Solution185
684Отделете 0 и 1 в масив185
685Числа с прости честоти, по-големи или равни на k185
686Разстояние на най-близката клетка с 1 в двоична матрица184
687Намерете уникален знак в низ184
688Wiggle Сортиране184
689Заявки за брой елементи на масива със стойности в даден диапазон184
690Път с LeetCode решение за максимална минимална стойност184
691Валидно решение на Palindrome II Leetcode184
692Решение на LeetCode на пермутационна последователност183
693Максимален продукт от два елемента в решение с масив Leetcode183
694Намерете максимална сума на ниво в двоично дърво183
695Намерете най-малкия делител с дадено решение за праг Leetcode183
696Отпечатайте числата на Фибоначи в обратен ред183
697Inorder наследник на възел в двоично дърво182
698Решение за обратни само букви LeetCode182
699Намерете дали масивът е подмножество на друг масив182
700Намерете Leaves of Binary Tree LeetCode Solution182
701Пренаредете масива по ред - най-малък, най-голям, 2-ри най-малък, 2-ри по големина182
702Решение за компресиране на низове LeetCode182
703Решение за уникални пътеки II Leetcode182
704Брой хвърляния на зарове с целева сума LeetCode Solution181
705Решение за максимален път на двоично дърво LeetCode181
706Разделен масив на три части с еднакво решение Leetcode решение181
707Сортирайте масива чрез увеличаване на честотното решение на Leetcode181
708Основи на динамичното програмиране181
709Пребройте четирикратно от четири сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x181
710Намерете максимална дълбочина на вложените скоби в низ181
711Проверете дали два масива от низове са еквивалентно решение на Leetcode181
712Генерирайте всички възможни сортирани масиви от алтернативни елементи на два дадени сортирани масива181
713Максимален брой монети, които можете да получите с Leetcode Solution181
714k-ти липсващ елемент в нарастваща последователност, който не присъства в дадена последователност181
715За намаляване на малките букви Leetcode Solution181
716Бинарно дърво зигзагообразно ниво Ред за преминаване LeetCode Решение181
717Щастливи числа в матрично решение с Leetcode181
718Намерете най-голямото кратно на 3180
719Подмножество Сума Leetcode180
720Валиден номер180
721Редактиране на Distance LeetCode Solution180
722Изтрийте N-ти възел от края на дадения свързан списък180
723Възстановяване на двоично дърво за търсене180
724Премахване на невалидни скоби Leetcode Solution180
725Обръщане на опашка с помощта на рекурсия180
726BFS срещу DFS за двоично дърво180
727Решение за змии и стълби LeetCode180
728Увеличаване на намаляващ низ Leetcode решение180
729Решение на клавиатурата Leetcode179
730Пермутации на стека (Проверете дали масивът е пермутация на стека на други)179
731Елементи, които трябва да бъдат добавени, така че всички елементи от диапазон да присъстват в масива179
732Обединяване на две двоични дървета LeetCode Solution179
733Решение на Factorial Trailing Zeroes Leetcode179
734Обръщане на ниво на двоично дърво на зигзаг179
735Отпечатайте двоично дърво във вертикален ред179
736Решение на LeetCode с ненамаляващ масив179
737Валидно решение Perfect Square Leetcode179
738Решение на Leetcode за мнозинство от елементи II179
739Добавяне и търсене на дума - дизайн на структурата на данни LeetCode178
740Най-големият правоъгълник в хистограмата LeetCode Solution178
741Минимална цена за билети Leetcode Solution178
742Брой NGE вдясно178
743Решение за превключване на крушки LeetCode178
744Сравнение на низове, съдържащи заместващи символи178
745Решение за състезателна кола LeetCode178
746Попълване на следващи десни указатели във всеки възел178
747Проверете за Palindrome след всяка заявка за подмяна на символи178
748Премахнете скоби от алгебричен низ, съдържащ оператори + и -178
749Съвпадение на регулярен израз178
750Решение за грозен номер Leetcode178
751Намерете дали пътят съществува в Graph Leetcode Solution178
752Преобразуване на ранга на решение с масивен Leetcode178
753Оценете Reverse Polish Notation LeetCode Solution177
754Приоритетна опашка с помощта на двойно свързан списък177
755Минимално разстояние между BST възли Leetcode решение177
756Обединяване на сортиран масив LeetCode Solution177
757Извършете низови смени Leetcode177
758Максимална дължина на конкатениран низ с уникални знаци Решение на Leetcode177
759Постройте BST от даденото обръщане на предварителна поръчка177
760Максимална печалба при Leetcode решение за планиране на работа177
761Подсигурен масив, базиран на стек177
762Възстановяване на IP адреси Leetcode Solution177
763Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи177
764Проблем с облицовката177
765Морис Траверсал177
766Word Pattern LeetCode Solution177
767Максимално 69 номер Leetcode решение176
768Минимална височина на дървета176
769Програма за проблем с мост и факел176
770Минимална сума от умножения на n числа176
771Намерете медиана от потока от данни LeetCode Solution176
772Декомпресирайте решение за кодиран списък с дължина на изпълнение с Leetcode176
773Формулирайте минимален брой от дадена последователност176
774Намерете всички възможни рецепти от дадени консумативи LeetCode Solution176
775Проверете дали двойките масиви са делими на k LeetCode Solution176
776Максимален продукт на три числа LeetCode Solution176
777Намиране на най-близкия елемент176
778Минимизирайте максималната сума на двойката в решението на масива LeetCode176
779Топ K Чести думи LeetCode Solution175
780Разделете низ в балансирано решение на Leetcode175
781Решение за LeetCode Sum II на вложен списък175
782Рекорд за присъствие на ученици I Решение с Leetcode175
783Тухлена стена LeetCode Solution175
784Игра за скок175
785Решение на N-Queens LeetCode175
786Биномиален коефициент175
787Проверете дали два израза със скоби са еднакви175
788Разделяне на K подмножества с равна сума Leetcode Решение175
789Решение за симетрично дърво Leetcode175
790Намерете всички дубликати в решение на масив LeetCode174
791Максимална дълбочина на N-ary Tree Leetcode Solution174
792Пребройте елементи, общи за двата списъка, но с различни цени174
793Разтвор на Hameting Leetcode174
794Минимално време, необходимо за гниене на всички портокали174
795Балансиран израз с подмяна174
796Максимална дълбочина на влагане на решението с скоби Leetcode174
797Специален масив с X елементи, по-големи или равни на X Leetcode разтвор174
798Най-дългата подменю, която има брой 1s Един повече от брой 0s174
799Базово решение 7 Leetcode174
800Обединяване на Сортирани свързани списъци174
801Решение за LeetCode за едно редактиране на разстояние173
802Брой острови II LeetCode Solution173
803Цикъл на свързан списък173
804Сортиран свързан списък с балансиран BST173
805Подход, базиран на опашка за първия неповтарящ се символ в поток173
806Общо числа без повтарящи се цифри в диапазон173
807Решение за инвертиране на двоично дърво LeetCode173
808Сортирайте масив според реда, определен от друг масив173
809Изтриване в двоично дърво173
810Максимална разлика между нарастващите елементи LeetCode Solution173
811Кръгла опашка173
812Най-близкият изход от входа в Maze LeetCode Solution173
813Търсене в двоично решение за търсене на Leetcode173
814Kth прародител на възел в двоично дърво173
815Диагонално обхождане на двоично дърво172
816Идентифицирайте и маркирайте несравними скоби в израз172
817Решение на LeetCode за модел на повторен подниз172
818Крайни цени със специална отстъпка в решение за магазин Leetcode172
819Търсете решение за 2D Matrix II Leetcode172
820Транспониране на графика172
821График на курсовете II - LeetCode172
822Премахване на N-ти възел от края на списъка Leetcode Solution172
823Даден масив от двойки Намерете всички симетрични двойки в него171
824Минимално време за посещение на всички точки Leetcode Solution171
825Най-голямата правоъгълна подматрица, чиято сума е 0171
826Решение Leetcode за относителни класи171
827Търсене и вмъкване в дърво на двоично търсене171
828Решение на папката на регистрационния файл на Leetcode171
829Минимални суапове, за да направят низовете еднакво решение с Leetcode171
830LCS (Longest Common Subsequence) от три низа171
831Направете два масива равни, като обърнете решението на Leetcode за под-масиви170
832Премахване на дубликати от Сортиран списък II170
833Пренаредете данните в регистрационните файлове LeetCode Solution170
834Last Stone Weight II LeetCode Solution170
835Ежедневни температури Leetcode Solution169
836Вмъкване Изтриване на GetRandom169
837Проверете дали елементите на стека са последователни по двойки169
838Липсващ елемент в решението за сортиран масив LeetCode169
839Интервално дърво169
840Път с минимална сума в триъгълник169
841Продукт на подмасив по-малко от K LeetCode Solution169
842Проверете дали даден масив може да се сортира в стека169
843Оптимизирано за пространството решение за DP за 0-1 ранен проблем169
844Решение за клониране на графика на LeetCode169
845Проверете дали даден масив може да представлява Предварително обхождане на двоично дърво за търсене169
846Минимални скокове за достигане до домашно решение на LeetCode169
847Брой дни между две дати LeetCode Solution169
848Коефициент на пермутация169
849Последователност от размер K с най-голямата четна сума LeetCode Решение169
850Сортирай масива по решение за четност на Leetcode169
851Валидни скоби Leetcode Solution169
852Минимален брой кранове за отваряне за поливане на градинско решение LeetCode169
853Намерете максималната сума, възможна еднаква сума от три стека169
854Обхождане на дърво (предварително поръчка, поръчка и поръчка)168
855Сума от най-близкото по-малко и по-голямо число168
856Пребройте начините за достигане до n-то стълбище, като използвате стъпки 1, 2 или 3168
857Проектирайте стек с решение за инкрементна операция Leetcode168
858Спирална матрица II Leetcode Решение168
859Минимален брой скокове до края168
860Минимални суапове за увеличаване на последователностите168
861Сортиран масив към балансиран BST168
862Итеративно обръщане на предварителна поръчка168
863Решение за Leetcode с допълнение към номера168
864История на дизайна на браузъра LeetCode Solution168
865Най-ярката позиция на Street LeetCode Решение168
866Списък с дялове Решение на Leetcode168
867Сортиране на цветове168
868Максимален резултат след разделяне на низово решение с Leetcode168
869Решение за речник на извънземни LeetCode168
870Намерете всички преместени редове от даден ред в матрица168
871Премахване на дубликати от сортиран списък LeetCode Solution168
872Проверете дали дадено двоично дърво е пълно или не168
873Програма за проверка дали двоичното дърво е BST или не167
874Различни съседни елементи в масив167
875Може да поставя цветя LeetCode Solution167
876Infix към Postfix167
877Конвертиране на BST в Min Heap167
878Получете максимум в генерирания масив Leetcode Solution167
879Плъзгащ се прозорец Максимум167
880Обхват LCM заявки167
881Намерете подмасива с най-малко средно167
882Итеративно обръщане на след поръчка с помощта на два стека167
883Интересен метод за генериране на двоични числа от 1 до n167
884Разделяне на масив на двойки със сума, делима на K166
885Появи на шаблони, използващи Stack166
886Разделен масив в последователни последователности166
887Път с максимална средна стойност166
888Преминаване подреждане на ниво под формата на спирала166
889Разтвор с водни бутилки Leetcode166
890Намерете единствения повтарящ се елемент между 1 до N-1166
891GCD на дадени диапазони на индекси в масив166
892Решение на Leetcode за най-кратко разстояние на думи166
893Намерете всички тризнаци с нулева сума166
894Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k166
895Съединение и пресичане на два свързани списъка166
896Решение за смяна на лимонада с Leetcode166
897Намерете разстояние между два възела на двоично дърво166
898Средни стойности на нивата в двоично дърво165
899Изтрийте и печелете165
900Подмножество със сума, делима на m165
901Решение за диагонален траверс LeetCode165
902Брой на отделните острови Leetcode Решение165
903Решение на LeetCode, базирано на ключ-стойност165
904Умножение на матрични вериги165
905Решение на Minesweeper LeetCode165
906Робот, ограничен в кръг LeetCode Solution165
907Познайте номер по-висок или по-нисък LeetCode Решение165
908Пренаредете Array така, че arr [i]> = arr [j], ако i е четно, и arr [i] <= arr [j], ако i е нечетно и j <i165
909Приятели Сдвояване проблем165
910Бройте отделни елементи във всеки прозорец с размер K165
911Вмъкнете в двоично решение за търсене на Leetcode165
912Заявки за обхват на обхвата без актуализации164
913Дестинация City Leetcode Решение164
914Намерете решение за общи символи Leetcode164
915Поредици от дадена дължина, където всеки елемент е повече или равен на два пъти повече от предишния164
916Най-малък брой уникални цели числа след K премахвания Leetcode Solution164
917Бройте отрицателните числа в сортирано матрично решение LeetCode164
918Речник на извънземни164
919Лексикографски числа Разтвор на Leetcode163
920Изградете решението с правоъгълник Leetcode163
921Двоичен масив след операции за превключване на М диапазон163
922Проверете дали два интервала се припокриват между даден набор от интервали163
923Пренареждане на интервали между думи Leetcode решение163
924Задайте матрични нули Leetcode Solution163
925Познайте числото по-високо или по-ниско II163
926Опашка с помощта на стекове163
927Решение за диагонално преминаване на LeetCode163
928Анализирайте модела за посещение на потребителски уебсайт LeetCode Solution163
929K-тият по големина елемент в BST, когато не се допуска модификация на BST163
930Трипосочно разделяне на масив около даден диапазон163
931Най-доброто време за покупка и продажба на акции с решение за такса за транзакции Leetcode163
932Пренаредете масив, така че arr [i] да е равно на i163
933Проверете дали даденият масив може да представлява Преминаване по ред на ниво на двоично дърво за търсене163
934Моят календар I LeetCode Solution163
935Минимална височина на дърветата LeetCode Solution162
936Бройте подматрици с всички LeetCode решение162
937Изградете цялостно двоично дърво от неговото представяне на свързан списък162
938Премахване на дубликати от сортиран списък II LeetCode Solution162
939Бройте поднизи с еднакви четни и нечетни елементи162
940Медиана на два сортирани масива162
941Брой еквивалентни Domino двойки Leetcode разтвор162
942Обединете два сортирани списъка Leetcode162
943Всички уникални тризнаци, които обобщават дадена стойност162
944Преобразуване на сортиран списък в двоично дърво за търсене161
945Пресичане на два свързани списъка LeetCode Solution161
946Брой прайм в диапазони161
947Спирална матрица III LeetCode Solution161
948Заявки за GCD на всички номера на масив с изключение на елементи в даден диапазон161
949Три последователни шанса Leetcode решение161
950Продукт на масив с изключение на Self LeetCode Solution161
951Различен масив | Заявка за актуализиране на обхвата в O (1)161
952Специални позиции в решение с двоична матрица Leetcode161
953BFS за изключена графика161
954Решение на LeetCode с най-дългата последователна последователност двоично дърво160
955Обратни възли в K-Group160
956Уникални пътеки II160
957Лийткодово решение за стека на максималната честота160
958Изкачване на стълби160
9594 Сума160
960Силно свързан компонент160
9613 Сума160
962Правоъгълна подматрица с най-голяма площ с еднакъв брой 1 и 0160
963Вертикална сума в дадено двоично дърво160
964Решение за разделяне на палиндром Leetcode160
965Максимална сума на подменъла, с изключение на определени елементи160
966Широчина първо търсене (BFS) за графика159
967Изрежете бинарно дърво за търсене159
968Увеличете сумата на масива след решение на K отрицания Leetcode159
969Отпечатайте последователността на Фибоначи, като използвате 2 променливи159
970Създайте максимален брой159
971Най-дългата палиндромна последователност159
972Пребройте подредове, където втората най-висока е преди най-високата159
973Прекъсване на думите159
974Обединяване на интервали159
975Валидно решение на бумеранг с Leetcode159
976Комбинирана сума IV LeetCode Solution158
977Изградете BST от даденото му обръщане на ниво ниво158
978Дизайн Хит Counter LeetCode Решение158
979Дълбоко първо търсене (DFS) за графика158
980Брой палиндромни пътеки в матрица158
981K-тият най-малък елемент в BST Leetcode решение158
982Симетрично дърво158
983Каменна игра II Leetcode158
984Решението на Maze III LeetCode158
985Най-кратко завършващо решение на Word Leetcode157
986Най-дългата подпоследователност, такава че разликата между съседните е една157
987Намерете максимум от минимум за всеки размер на прозореца в даден масив157
988Най-дългият хубав подниз LeetCode решение157
989K Най-близки точки до произход Решение на Leetcode157
990Може да направи аритметична прогресия от решение на Leetcode за последователност157
991Разбъркайте 2n цели числа като a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, без да използвате допълнително пространство157
992Дърво на сегменти156
993Намерете решението Leetcode за разлика156
994Разделяне на палиндром156
995Решение за сблъсък с астероиди LeetCode156
996Подмножество на най-големите делими двойки156
997Двойка за броене с дадена сума156
998Решение с най-голям брой Leetcode156
999Следващо решение за пермутация Leetcode156
1000Съвпадение на низовете в решение с масив Leetcode156
1001Височина на родово дърво от родителски масив156
1002Намерете брой двойки в масив, така че техният XOR да е 0156
1003Максимален подмасив на продукта156
1004Брой на най-дълго нарастващите последствия156
1005Знак на продукта на решение на масив LeetCode156
1006Дължина на най-дългата последователност на Фибоначи156
1007Сериализирайте и десериализирайте двоично дърво156
1008Графика Валидно дърво LeetCode Solution155
1009Балансирано двоично дърво155
1010Бройте двойки от два сортирани масива, чиято сума е равна на дадена стойност x155
1011Най-големият подниз между два равни знака Leetcode решение155
1012Решение на Scramble String LeetCode155
1013Намерете дублирани поддървета155
1014Проверете дали дадена дума се появява като префикс на която и да е дума в решението на Leetcode на изречението155
1015Преминаване на порядъка на ниво на двоично дърво155
1016Пренаредете масива така, че дори позиционираните да са по-големи от нечетни155
1017Проблемът с дяла на художника155
1018Сливане на сортиране155
1019Максималната разлика между честотата на два елемента, така че елементът с по-голяма честота също е по-голяма155
1020Максимална дължина подпоследователност с разлика между съседните елементи като 0 или 1155
1021Невалидни транзакции LeetCode Solution155
1022Операция за изтриване на дърво на двоично търсене155
1023Последователност на Нюман-Конуей155
1024Преминаване на граници на двоично дърво154
1025Преместете всички отрицателни елементи, за да завършите по ред с позволено допълнително пространство154
1026K-ти най-малък елемент в сортирано матрично LeetCode решение154
1027Изградете двоично дърво от дадено представяне на родителски масив154
1028Премахнете дубликатите от решението за сортиран масив II Leetcode154
1029Намерете обръщане на BST от предзаказ154
1030K максимални суми от припокриващи се съседни подмасиви154
1031Приятели на подходяща възраст LeetCode Solution154
1032Намерете първата кръгова обиколка, която посещава всички бензинови помпи154
1033Максимална дължина на повтарящия се подмасив154
1034Решение на LeetCode за последователни символи154
1035Предимства на BST пред Hash Table154
1036Максимален продукт на индексите на следващия по-голям отляво и отдясно154
1037Първо липсва положително154
1038Отпечатайте следващия по-голям брой Q заявки154
1039Съберете максимални точки в мрежа, като използвате две ходове154
1040Проверка на бинарното дърво за търсене154
1041Максимална сума от 3 непокриващи се поднижа153
1042Изградете масив с решение за стек операции Leetcode Solution153
1043Вмъкване в двоично дърво153
1044Двоично дърво за търсене153
1045Изграждане на най-дълго нарастваща последователност (N log N)153
1046Обхождане на реда на ниво с помощта на две Опашки153
1047Дешифриране на низ от азбука до решение за цялостно картографиране на Leetcode153
1048Намерете Peak Element II LeetCode решение152
1049Path Sum II LeetCode решение152
1050Максимална сума на подпоследователността, така че да няма три последователни152
1051Направете String страхотно решение с Leetcode152
1052Минимална индексна сума от два списъка152
1053Итеративно дълбочина Първо обръщане на графика152
1054Решение на LeetCode за спиране на процеса152
1055Булев проблем за скоби152
1056Изчислете nCr% p152
1057Максимален брой начини за разделяне на масив LeetCode Решение151
1058Удвоете първия елемент и преместете нулата до края151
1059Налични снимки за решението на Rook Leetcode151
1060Пренаредете масива така, че четните елементи на индекса да са по-малки, а нечетните елементи на индекса да са по-големи151
1061Генериране на скоби Leetcode Solution151
1062Сума от подмасив с минимален размер151
1063Добавете две числа151
1064Следващо решение за по-голям елемент III LeetCode151
1065Решение за персонализиран низ за сортиране Leetcode151
1066Преобразуване на максимално тегло на даден низ151
1067Грозни числа150
1068Намерете дали подмасивът е под формата на планина или не150
1069Валидно решение на Tic-Tac-Toe State LeetCode150
1070Приложете решение на Trie (префиксно дърво) Leetcode150
1071Супер грозен номер150
1072Пребройте минимални стъпки, за да получите желания масив150
1073Побитово И на обхвата на числата LeetCode Solution150
1074Пренаредете масив така, че „arr [j]“ да стане „i“, ако „arr [i]“ е „j“150
1075Значение за служителите LeetCode Solution150
1076Отпечатайте десен изглед на двоично дърво150
1077Определете дали матрицата може да бъде получена чрез ротация LeetCode Solution150
1078Решение за пермутация на палиндром LeetCode149
1079Съвпадение на регулярен израз. Съвпадение на регулярен израз Решение на LeetCode149
1080Дефангиране на IP адрес LeetCode Solution149
1081Най-голямото решение за BST Subtree LeetCode149
1082Най-малкият общ регион Leetcode Решение149
1083Обръщане на Morris Inorder149
1084Брой братя и сестри на даден възел в n-ary Tree149
1085Ugly Number II LeetCode Solution149
1086Двоично дърво Изглед отдясно LeetCode Solution149
1087Най-ниският общ предшественик149
1088Раздел Равна подмножина Сума149
1089Подмасиви с K различни цели числа Leetcode Решение149
1090K-то най-малък продукт от два сортирани масива LeetCode Solution149
1091Брой на затворените острови Leetcode Solution148
1092Възстановете решение на Leetcode на дървото за двоично търсене148
1093Премахване на дубликати от сортиран масив148
1094Намерете Peak Element148
1095Попълване на следващия десен указател във всеки възел Leetcode решение148
1096Увеличете максимално разстоянието до най-близкия човек Решение LeetCode148
1097Решение за увеличаване на триплетната подпоследователност LeetCode147
1098Сериализирайте и десериализирайте решение на LeetCode за двоично дърво147
1099Намерете максимална разлика между най-близкия ляв и десен по-малки елементи147
1100Структура на данните на двоичното дърво147
1101Премахнете решението на Paletromic Subsequences Leetcode147
1102Открийте най-малкия обхват, съдържащ елементи от k списъци147
1103Най-дългата битонна последователност147
1104Отпечатайте всички триплети в сортиран масив, които образуват AP147
1105Конструирайте двоично дърво от решение за предварителна поръчка и обхождане на Postorder LeetCode147
1106Различни последици146
1107Клетки с нечетни стойности в матрично LeetCode решение146
1108Намерете три елемента от различни три масива, такива че a + b + c = сума146
1109Преброяване на делими двойки146
1110Решение на Leetcode за деня на годината146
1111Намерете минималното разстояние между две числа146
1112Търсене в Сортиран завъртян масив146
1113Ниво на всеки възел в дърво от възел източник146
1114Итеративен метод за намиране на предци на дадено двоично дърво146
1115Продукти от диапазони в масив146
1116Сума на пътя146
1117Преобразувайте BST в Min-Heap, без да използвате масив145
1118Палиндромни поднизове Leetcode Решение145
1119Клонирайте двоично дърво с произволни указатели145
1120Решение за Leetcode за автобусни маршрути145
1121Пребройте най-голямата група Leetcode решение145
1122Последователност на Moser-de Bruijn145
1123Напишете код, за да определите дали две дървета са идентични144
1124Най-дългата повторена последователност144
1125Минимална абсолютна разлика в BST Leetcode Solution144
1126Хиляда разделител Leetcode решение144
1127Брой ученици, изпълняващи домашна работа в даден момент Решение с Leetcode144
1128Основно решение за палиндром LeetCode144
1129Преформатирайте разтвора на Leetcode144
1130Сума от четни числа след заявки144
1131Търсене Позиция за вмъкване144
1132Root to Leaf path с целевата сума Leetcode Solutions144
1133Конструирайте K Palindrome Strings LeetCode Solution144
1134Средно за масива след премахване на някои елементи Leetcode разтвор144
1135Долен изглед на двоично дърво144
1136Най-близкото решение на Leetcode за стойността на дървото за двоично търсене143
1137Минимална сума от квадрати на броя знаци в даден низ след премахване на k знака143
1138Намерете два неприпокриващи се подмасива, всеки с целева сума LeetCode Solution143
1139Трето решение за максимален брой Leetcode143
1140Изрязване на пръчка143
1141Най-дългият подмасив от 1 след изтриване на един елемент LeetCode Solution143
1142Бройте двоични последователности с еднаква дължина с една и съща сума от първата и втората половина битове143
1143Заявки за брой отделни елементи в подмасив143
1144Най-дълго нарастваща последователна последователност143
1145Диаметър на N-Ary Tree LeetCode Solution143
1146Триангулация с минимален резултат на решението на многоъгълник Leetcode143
1147Максимален продукт на решението на разделено двоично дърво LeetCode143
1148Постоянен период от време за добавяне на операция върху масив142
1149Отпечатайте модифициран масив след изпълнение на командите за събиране и изваждане142
1150Топологично сортиране142
1151Опашка с приоритет142
1152Търсене на елемент в сортиран завъртян масив142
1153Завъртете масива142
1154K-то най-малко число в таблицата за умножение Leetcode Решение141
1155Проверете формирането на масив чрез решение за конкатенация Leetcode141
1156Преформатирайте датата LeetCode Solution141
1157Премахнете максималния брой ръбове, за да запазите графиката напълно проходимо решение за Leetcode141
1158Изтрийте възли и върнете решение на Forest Leetcode141
1159Решение LeetCode за уеб робота141
1160Разменете възлите по двойки141
1161Предложения за търсене Система LeetCode Solution141
1162Намерете максимална дължина на змията141
1163Максимален подмасив на продукта141
1164Най-близкият лист в решение на LeetCode на двоично дърво140
1165Възможно решение за двуразделен LeetCode140
1166Брой двойки, чиито продукти съществуват в масива140
1167Минимална цена за преместване на чипове в същата позиция LeetCode Solution140
1168Увеличете сумата на последователните разлики в кръгов масив140
1169Задача за сумата на подмножията в O (сума) пространство140
1170Последователност на Golomb140
1171Дърво на решенията140
1172Като се има предвид двоично дърво, как да премахнете всички полувъзли?139
1173К-тият най-голям елемент в BST, използващ постоянно допълнително пространство139
1174Факториални последващи нули LeetCode Solution139
1175Минимални премествания към равни елементи на масив LeetCode Solution139
1176Максимална дълбочина на двоичното дърво139
1177Намалете елементите, за да направите масивен зигзаг LeetCode решение139
1178Максимално двоично дърво139
1179Сравнете низовете по честота на най-малкия разтвор на Leetcode139
1180Решение на Contiguous Array LeetCode139
1181Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене139
1182Решение за минимални странични скокове LeetCode139
1183Червено-черно дърво Въведение139
1184Преобразувайте BST в дърво с по-голяма сума139
1185Намерете най-голямата стойност във всеки дървесен ред LeetCode Решение138
1186Максимален брой сегменти с дължини a, b и c138
1187Намерете сортирана подпоследователност с размер 3 за линейно време138
1188Минимални суапове за създаване на последователности, увеличаващо LeetCode решение138
1189Намерете най-малката двоична цифра, кратна на дадено число138
1190Обединете две BST с ограничено допълнително пространство138
1191Брой поръчки в решението на Backlog Leetcode138
1192Валиден номер на триъгълник137
1193Максимална стойност при даден индекс в решение на ограничен масив LeetCode137
1194Първа лоша версия137
1195Сума от левите листа LeetCode Solution137
1196Заменете две последователни равни стойности с една по-голяма137
1197Кибритени клечки към решение на квадратен Leetcode137
1198Размяна на възли в свързан списък Решение на Leetcode136
1199Максимална сума битонен подмасив136
1200Конкатенация на решение за масив LeetCode136
1201Преобразуване на сортиран масив в двоично дърво за търсене LeetCode Solutions136
1202Заявки за масив за многократни заместители и продукт136
1203Валидно решение Perfect Square LeetCode136
1204Решение за пресичане на път с Leetcode136
1205Как да отпечатате максимален брой А, като използвате дадени четири клавиша135
1206Perfect Squares LeetCode решение135
1207Най-ниският общ предшественик в бинарното дърво за търсене135
1208Максимална сума на пътека в триъгълник с дясно число135
1209Разделете две цели числа Решение на Leetcode135
1210Нова игра 21135
1211Реконструкция на опашката по височина135
1212Максимална сума от двойки със специфична разлика134
1213Познай думата134
1214Отпечатайте n условия на Newman-Conway Sequence134
1215Запитвания относно вероятността за четно или нечетно число в дадени диапазони134
1216Обърнете пътя в BST, като използвате Queue134
1217Заявка за обхват на обхвата с помощта на оскъдна таблица134
1218Най-нисък общ предшественик на решението на бинарно дърво Leetcode133
1219Изравняване на 2D векторно LeetCode решение133
1220Решение за медиана на плъзгащ се прозорец133
1221Преместване на камъни до последователно решение с Leetcode133
1222Преобразуване на цяло число в сумата от две нулеви целочислени решения с Leetcode133
1223Решение за Integer Break LeetCode133
1224Графика и нейното представяне133
1225Заявки за обхват за най-дългата правилна последваща скоба133
1226Решение за шампанско LeetCode133
1227LRU Cache Leetcode решение132
1228Проверете дали всички нива на две двоични дървета са анаграми или не132
1229Филтрирайте ресторантите по удобни за вегани, цена и разстояние Leetcode решение132
1230Kth най-малкият елемент в BST132
1231Намерете минимален брой операции за сливане, за да направите масив палиндром132
1232Напишете функция, за да получите пресечната точка на два свързани списъка132
1233BST до дърво със сума от всички по-малки ключове132
1234Най-дългият често срещан префикс, използващ Word by Word Matching131
1235Липсващ номер131
1236Отпечатайте модифициран масив след операции за увеличаване на обхвата на множество масиви131
1237Най-голямото решение за знак плюс Leetcode131
1238Максимален масив от два дадени масива, поддържащи еднакъв ред131
1239Средна стойност на обхвата в масива131
1240Аритметични срезове II – Решение за подпоследователност LeetCode131
1241Проектиране на Skiplist LeetCode Solution130
1242Намерете минимум в решение за завъртян сортиран масив II LeetCode130
1243Обединяване на k сортирани списъци Leetcode Solution130
1244Клониране на графики130
1245Удебелени думи в низовото решение на LeetCode130
1246K-тият фактор на n Leetcode решение130
1247Непрекъснат масив130
1248Сила на двама129
1249Максимален подмасив на продукта129
1250Паралелни курсове II LeetCode Solution129
1251Брой подмножества, имащи различни четни числа129
1252Максимална сума, нарастваща последователност129
1253Проверете дали всеки вътрешен възел на BST има точно едно дете129
1254Увеличете елементите с помощта на друг масив129
1255Проверете пълнотата на решението на LeetCode на двоично дърво128
1256Проверете предварителното сериализиране на двоично дърво128
1257Симетрично дърво LeetCode Solution Leetcode Solution128
1258Минимално премахване, за да направите валидни скоби LeetCode Solution128
1259Намерете k-тия най-малък елемент в BST (Статистика за поръчките в BST)128
1260Проверете за идентични BST, без да изграждате дърветата128
1261Печат на предци на даден двоичен възел на дърво без рекурсия128
1262Проверете в двоичен масив, номерът, представен от подмасив, е нечетен или четен127
1263Различни начини за добавяне на скоби Leetcode Solution127
1264Минимална цена за изкачване на стълби LeetCode Solution127
1265Заглавие на колона на лист в Excel LeetCode Solution127
1266Решение за припокриване на изображения LeetCode127
1267Минимално време за събиране на всички ябълки в Tree LeetCode решение127
1268Най-малък обхват II Leetcode Решение126
1269Решение за подредена опашка LeetCode125
1270Следващ по-голям елемент125
1271Проверете дали два възела са на един и същ път в дърво125
1272Брой и превключване на заявки в двоичен масив124
1273Коко яде банани LeetCode Solution124
1274Брой елементи, по-малки или равни на дадено число в даден подмасив123
1275Проверете дали низ може да прекъсне друго решение с Leetcode123
1276Най-голямата подматрица с решение за пренареждане на LeetCode122
1277Обединяване на сортиран масив122
1278Разделяне на палиндром122
1279Решение за гнездене на масиви Leetcode122
1280Най-дългият подниз без повтарящи се знаци Решение на Leetcode121
1281Решение за подреждане на монети Leetcode121
1282Решение на LeetCode за надникване на итератора120
1283Проверете дали X може да даде промяна на всеки човек в опашката120
1284Обхождане на вертикален ред на двоично дърво LeetCode решение120
1285Заявки за десетични стойности на подмасиви на двоичен масив120
1286Максимален продукт с нарастваща последователност120
1287Обхват Минимална заявка (Разлагане на квадратен корен и оскъдна таблица)119
1288Нюман – Шанкс – премиер на Уилямс119
1289Намерете максимален среден подмасив от k дължина118
1290Намерете победителя в кръговата игра LeetCode Solution117
1291Палиндромно число LeetCode Решение117
1292Вмъкнете Изтриване GetRandom O(1) Leetcode Solution117
1293Добавете две числа II Leetcode Solution117
1294Кодиран низ с решение на LeetCode с най-къса дължина117
1295Проверете дали даден масив с размер n може да представлява BST от n нива или не117
1296Индекс на произволен избор LeetCode Solution115
1297Преобразуване на двоично дърво в двоично дърво за търсене чрез използване на STL набор115
1298Брой индекси с равни елементи в даден диапазон115
1299Непрекъснато Sumaris LeetCode решение115
1300Игра със скок IV LeetCode Solution115
1301Достигнете решение с номер LeetCode115
1302Минимално възможно цяло число след най-много K съседни размени на цифри LeetCode Решение114
1303Минимален брой хора за преподаване на LeetCode Solution114
1304Брой подпоследователности, които удовлетворяват дадено условие за сума Решение LeetCode114
1305Преобразуване в Base -2 LeetCode Solution113
1306Преобразувайте BST в двоично дърво, така че сумата от всички по-големи ключове да се добавя към всеки ключ113
1307Минимално общо пространство, загубено с K операции за преоразмеряване LeetCode Solution113
1308Заявки за XOR на най-големия нечетен делител на диапазона110
1309Проектиране на подземна система Leetcode Solution109
1310Отпечатайте верига с двойки с максимална дължина108
1311Проектирайте решение за Leetcode за класиране107
1312Разместващи се букви Решение на LeetCode107
1313Откриване на Capital Leetcode решение105
1314Минимални замени за групиране на всички 1 заедно Leetcode решение103
1315Преброяване на подострови LeetCode решение102
1316Решение за минимална сума на пътя Leetcode102
1317Топ K често срещани елементи LeetCode Solution101
1318Подниз с конкатенация на всички думи Leetcode Solution100
1319Нечетно, четно свързан списък Решение на Leetcode99
1320Монотонен масив Leetcode решение97
1321Решение за преход на двоично дърво в ред LeetCode96
1322Най-дългата обща подпоследователност LeetCode решение95
1323Намерете решението на градския съдия LeetCode94
1324Решение за декодиране на стринг Leetcode94
1325Максимална година на населението LeetCode Solution94
1326Намерете решението на градския съдия LeetCode91
1327Най-краткият несортиран непрекъснат подмасив LeetCode решение90
1328Най-доброто решение за LeetCode точка за срещи90
1329Решение на LeetCode за припокриване на правоъгълник89
1330Сума корен към числа на листа LeetCode Solution87
1331Максимална година на населението LeetCode Solution86
1332Дизайн Добавяне и търсене на думи Структура на данни LeetCode Solution86
1333Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode85
1334Stone Game IV LeetCode Solution84
1335Резултат от скоби LeetCode Solution83
1336Двустранна ли е графиката? Решение на LeetCode83
1337Вмъкване в сортиран кръгъл свързан списък LeetCode Solution83
1338Валиден триъгълен номер LeetCode Solution82
1339Разкривайте карти в нарастващ ред Leetcode Solution81
1340Range Sum Query 2D – Неизменно решение на LeetCode80
1341Разтвор на разделяне на шоколад LeetCode74
1342Указания стъпка по стъпка от възел на двоично дърво до друго решение на LeetCode69
1343Обхват Сума на BST LeetCode решение63
1344Решение за обратно цяло число Leetcode62
1345Намерете K най-близки елементи LeetCode Solution60
1346Сортиране на цветове LeetCode Solution58
1347Завъртете низ LeetCode решение57
1348Максимална дължина на страната на квадрат със сума, по-малка или равна на прага LeetCode Solution56
1349Номер на колона в лист на Excel LeetCode Решение52
1350Сумата на подмасива с максимален размер е равна на k решение на Leetcode42
1351Повечето камъни са премахнати със същия ред или колона LeetCode Solution39
1352Решение за съвпадение на Camelcase Leetcode37
1353Контейнер с повечето вода LeetCode Solution37
1354Валидно Anagram Leetcode решение37
1355H-индекс Leetcode решение37
1356Следваща пермутация LeetCode решение35
1357High Five Решение на LeetCode35
1358Намерете Peak Element LeetCode Solution34
1359Плъзгащ се прозорец Максимално решение LeetCode33
1360Paint House LeetCode Solution33
1361Групови анаграми LeetCode Solution33
1362Решение за двоично търсене LeetCode32
1363Преброяване на добри възли в двоично дърво LeetCode Solution32
1364Двойки песни с общо времетраене, делимо на 60 LeetCode Solution32
1365Следващ по-голям елемент I Leetcode решение32
1366Изравняване на двоичното дърво до свързан списък Решение на LeetCode32
1367Минимален брой стрелки за спукване на балони LeetCode Solution30
1368Напасване на екрана на изречението LeetCode Solution30
1369Валиден триъгълен номер LeetCode Solution30
1370Групиране на изместени низове Leetcode Solution29
1371Броят на слабите знаци в играта LeetCode Solution28
1372Изоморфни низове LeetCode решение28
1373Пиков индекс в планински масив LeetCode Solution28
1374Най-близката двоична стойност на дървото за търсене II LeetCode решение27
1375Уникално двоично дърво за търсене LeetCode решение27
1376Разделяне на свързан списък в Parts Leetcode Solution26
1377Проверка на последователностите на стека LeetCode Solution26
1378Плувайте в издигаща се вода LeetCode Solution26
1379Вмъкване Изтриване GetRandom O(1) – разрешени дубликати LeetCode Solution26
1380Най-голяма сума, делима на три LeetCode решение24
1381Най-доброто време за покупка и продажба на акции IV LeetCode Solution24
1382Единичен елемент в сортиран масив LeetCode решение23
1383Внедрете strStr() LeetCode решение22
1384Всички възможни пълни двоични дървета Решение LeetCode22
1385Най-нисък общ предшественик на Leetcode решение за двоично дърво за търсене22
1386Максимална сума от два неприпокриващи се подмасива LeetCode Solution21
1387Разбийте решение на палиндром LeetCode21
1388Внедрете Rand10() с помощта на Rand7() Leetcode Solution21
1389Минимално увеличение, за да направите масива уникално решение на Leetcode20
1390Улавяне на дъждовна вода II LeetCode Solution20
1391Съдържа дублирано решение LeetCode20
1392Stone Game IV LeetCode Solution19
1393Намиране на първа и последна позиция на елемент в сортиран масив LeetCode Solution18
1394Премахване на всички с обръщане на редове и колони Leetcode Solution18
1395Откриване на квадрати LeetCode решение18
1396Решение за число на Фибоначи LeetCode16
1397Обратни възли в k-Group LeetCode Solution16
1398Минимален брой операции за преместване на всички топки във всяка кутия LeetCode Solution15
1399Проектиране на ограничена опашка за блокиране LeetCode решение15
1400Общо разстояние на Хеминг LeetCode Solution11
Translate »
1